Aan Heeren Leden van den Raad der geme e nt e IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener Raadvergade ring op Dinsdag 28 Februari 1939,'s voormiddags 9è uur. GROUW,20 Februari 19'39. De Burgemeester;^ FUÏÏTER VAR BEHAHDELIRG: I. Rotulen, 11 XII. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV XV. "XÏI. XVII. XVIII. XII. Benoening leden en plaatsvervangende leden hoofd stembureau en - stembureaux. Benoeming leden der Commissiën tot wering van sohoolverzuim. Verzoeken van de Burgerlijke Armbesturen te Roordahuizum en Wartena om een verhoogd subsidie over 1 938 en machtiging trot af» en overschrijving. Machtiging tot verkoop van de vrucht van het z.g. Pastorieland. Machtiging tot verkoop van bouwterrein. Voorstel tot verkoop van het terrein der voormalige faeoaliën- bergplaats te Roordahuizum. Rader verzoek van H,Bosman te Grouw om vergoeding ingevolge art. 13 der L.O.wet 1980. Verzoek om voorschot op de vergoeding ingevolge art.101 der L.0, wet 1920. Vaststelling der vergoeding voor de bijzondere scholen over 1936. Drie jaarlijksche verrekening van de aan de bijzondere school te Wartena verstrekte vergoedingen. Verzoek tot instelling van een Ouderraad. Melkverstrekking aan schoolgaande kinderen. Voorstel tot vaststelling eener nieuwe rioolbelastingverordenlng. Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement. Voorspel tot onbewoonbaarverklaring van een drietal woningen. Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond. JDL Wijjziging der begrotingen dienst^ 1938 en 1939. JZ2T f 'w

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1