T*///: Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDBRADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener Raadsvergadering op Donderdag 13 April 1939, s voormiddags 9^- uur. GROW,4 April 1939. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING: I. Notulen. wilMededeelingen. III. Benoeming van een onderwijzeres aan de 0*L.School te Grouw. De voordracht luidt: 1. B.Goedemoed te Blija. 2. J.G.Bruinsma te Stavoren. 3. AKoopmans te Oosterhaule. Verzoek van armvoogden te Grou^dm maf^itiging tot af- en over schrijving. V. Vaststelling kohier rioolbelasting,dienst 1939. VI. Verzoek van P.Donia te Grouw om vergoeding ingevolge art.13 der L.O.wet 1920. VII. Verzoek van H.Zetzema te Grouw om eene vergunning boven het maximum ten behoeve van het Theehuis* VIII. Uitgifte water in erfpacht aan E.Tasma te Grouw. IX, Overname, van een gedeelte van het Molenpad te Grouw. X a*Voorstel tot aanvaarding van de Prov.subsidie voor den aanleg van den weg Veenhoop^-Grouw met zijtakken, b.Vaststelling eener verordening ex art. 129 der Gemeentewet voor de uitvoering van het plan van aanleg van dezen weg. XI. Voorstel tot wijziging der verordening gemeenteveldwachters. XII. Voorstel tot wijziging der Winkelsluitingswerordehing.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1