Aan Heeren Leden van den Raad der geme ente IDAARDERADEEL Punt VI. Door P.Donia,wegwerker bij de spoorwegen te Grouw,wordt ver zocht,hem ingevolge artikel 13 der L.O.wet 1920,de kosten ver bonden aan het vervoer per autobus van zijn leerplichtig zoon tje IJpe naar de bijzondere lagere sehool te Akkrum en 82;8G bedragendete willen vergoeden. In overeenstemming met vroegere raadsbesluiten stellen wij U voor,aan adressantvoor den duur van den leerplicht van zijn zoontje IJpe,eene tegemoetkoming toe te kennen in de kosten van het vervoer van dezen leerling naar de bijzondere lagere school te Akkrum,tot een bedrag gelijk aan de kosten eener school-spoorkaart 3e klasse Grouw-Akkrum,zijnde 30.- per jaar. te rekenen vanaf 1 Maart 1939. VII. Door HéZetzema,exploitant van het "Theehuis" te Grouw wordt, onder overlegging eener adhaesiebetuiging van het bestuur van V.VAV. aldaar.verzochtop grond van artikel 8,1e lid der Drank- wet"; te willen -bevorderen, dat hem eene vergunning voor den ver koop van ëterken drank in het theehuis kan worden verleend. Genoqjld artikel 8,1e lid der Drankwetvoor zoover in dezen - van belföng,luidti "Onze Minister kan,op voordracht van den gemeenteraad,Gede puteerde Staten gehoord,burgemeester en wethouders machti ging verstrekken, om voor eéne of meer Xocsiliteiten,welke deel uitmaken van eene buitengewone inrichting Vo-ör maatschappelijk verkeer,eene tapvergunning boven hei? vastgestelde maximum te verleenen" Ter beantwoording van de vraag,of eene bepaalde inrichting als eene buitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeer is aan te merkendienedat de vergunningslocaliteit van zooda nige inrichting niet anders dan een deel van die inrichting mag zijn,diw.z.dat niet de geheele inrichting op "vergunning" mag berusten,er haar karakter niet aan mag ontleenen;verkoop van alcoholica zal derhalve iets bijkomstigs moeten zijn. Ongetwijfeld beantwoord'!: het Theehuis te Grouw,door hare be stemming tot ontspanningsoord voor den watersport,de gelegenheid tot het huren van booten,diheeren,enzi aan de eischen eener buitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeerterwijl inwilliging van het verzoek de aantrekkelijkheid daarvan zal verhoogen en de exploitatie gunstig beïnvloeden. Toch rijst bij ons de vraag,of het bij de watersport betrok ken algemeen belang wel eischt,dat de Raad eene omzetting van de verlofslocaliteit van het Theehuis in eene vergunningsloeali- teit zou moeten bevorderen.In aanmerking nemende,dat de drie te Grouw aanwezige cafe's met vergunning -welke respectievelijk in een volks»*een burger- en een heerencafl zouden kunnen worden onderscheiden.» aan de verschillende groepen ingezetenen en vreemdelingen voldoende gelegenheid bieden het gewenschte apera- tief te verkrijgen,meent de meerderheid van Burgemeester en Wet houders deze vraag vooralsnog ontkennend te moeten beanMoorden, terwijl de minderheid het in het belang van het vreemdelingen verkeer gowenscht acht,dat in deze inrichting eene vergunning wordt gevestigd. Waar door den Raad met de vaststelling van het voor deze gemeente geldend maximum-aantal vergunningen werd beoogd,het volksbelang te dienen,mogen b.i» particuliere belangen geen reden zijn,dit maximum weder te helpen cpvoeren, De meerderheid van Burgemeester en Wethouders stelt U mits dien voor,afwijzend op het verzoek van adressant te beschikken. Punt VIII

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3