Punt VIII. De hog steeds groote behoefte aan schiphuizen te Getouw is voor E.Tasma aldaar aanleiding geweest tot het indienen van een aanv.ru om hem in erfpacht te vallen afstaan,een gedeelte water van het gemeentelijk vuilstortingsterrein aan het Pikmeer. Hoewel niet de bouw van nog meer schiphuizen aan den Westkant van het Pikmeer van gemeentewege in de hand moet worden gewerkt, doch veeleer eene algeheele opruiming daarvan in de naaste toe komst dient te worden bevorderd,lijkt het ons geen bezwaar,tot tijd en wijle door de stichting van een jachthaven in de behoefte wordt voorzien,aan adressantvoor uitbreiding van zijn ter plaats reeds bestaand schiphuizencomplex,een gedeelte water van het vuil stortingsterrein onder bijzondere voorwaarden in erfpacht af te staan. Dientengevolge stellen wij U voor,onder de in het bij de raads stukken gevoegd concept-besluit opgenomen voorwaarden,het verzoek van adressant in te willigen. IX. In eene mondelinge bespreking met den heer H;B.Halbertsma te Grouw heeft deze zich bereid verklaard,het hem in eigendom toe be- hoorende gedeelte van het Molenpad,kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A.no.2454,ter grootte van plm.160 M^aan de gemeente in koop af te staan tegen een koopprijs van 1 .-. Bedoeld pad,toegang gevende naar het terrein van den gemeente lijken reinigingsdienst en in onderhoud en beheer bij de gemeente pijnde,is bezwaard met een daarop in 1889 gevestigde en door de gemeente verschuldigde erfpacht van 1 .50 per jaar,welke erfpact door bovenbedoelden aankoop komt te vervallen. Wij stellen U voor,tot aanklop te besluiten. X. In Uwe vergadering van 30 Mei 1938 werd besloten tot medewer king aan de totstandkoming van een verbindingsweg Grouw-Drachten. loopende over de Veenhoop-Goi'ngahuizen-Pean,waarvan do totale kosten op 375500.-,het provinciaal subsidie op 1 5 en het doe:1 onze gemeente te betalen aandeel op 20.000.- waren geraamd. Deze toezegging tot medewerking geschiedde onder voorwaarde van de totstandkoming van een brug over het nieuwe scheepvaartkanaai in den weg Grouw - Nes. Dit besluit is gevolgd door een gemeenschappelijk met de ge meentebesturen van ütingeradecl en Smallinper]and bij de Staten dezer provincie ingediende subsidie-aanvraag,waarop in de Staten- zittingen van 1 en 14 Februari jl* eene zoodanige gunstige bcschi: king werd genomen,dat werd besloten tot toekenning van een subsi- w die van 25 in de tot 318085.- gereduceerde aanlogkosten,onder voorwaardedat t 1o.de ophaalbrug over de ringvaart van den Grooten Veenpolder in Opsterland en Smallingerland worde vernieuwd; 2e.de wegen overal over winterpolderland worden aangelegd; 3e.de raden van genoemde gemeenten binnen twee jaar verklaren, dat het verleende subsidie onder de gestelde voorwaarden wordt aanvaard 4e.de inpoldering,voor zoover ingevolge voorwaarde 2 nog noodig, binnen 4 jaar na de dagteekening van het subsidiebesluit wordt tot stand gebracht. Bij uitvoering in werkverschaffing gullen de aanlogkosten in totaal bedragen 387000.- waarin §an Provinciaal subsidie wordt ontvangen 25 van 318085.- 79521 .25 terwijl aan arbeidslooncn is geraamd §an bedrag van 1 54457.80,waarvan 99 kan worden terugontvangen 152913.43 232434.68 zoodat uiteindelijk een bedrag van 154565.32 ten laste der gemeenten blijft. Kan dit bedrag van het Werkfonds worden verkregen,dan wordt bij een rente van 2è in een looptijd der loening van 30 jaar, de

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5