de annuïteit 4.8 van 1 54565.- 741 9.1 2 waarin eon nog op to richten waterschap bijdraagt 2600.- zood§t de jaarl.uitgaven voor de gemeenten gezamenlijk bedragen4919.12. Waar de geheelc lengte van het aan te leggen wegennet 14.6 KM bedraagt en,ingevolge artikel 14,1g lid der sub b voorgestelde gemeenschappelijke regeling,het aandeel in de neTrto-kosten voor de verschillende gemeenten is vastgesteld als volgtrUtingcradoci 70/1 46Smallingcrland 69/146 en Idaardcradoel 7/146 gedeeltezul len de jaarlijksche uitgaven voor onze gemeente moeten worden geraamd op 7/146 van 4819.12 251 Inmiddels is door den Minister van Waterstaat vastgesteld het trace voor een nieuwen Rijksweg loopendo ten Oosten van den spoorweg vanaf den overweg bij Akkrum tot Barrahuiswaardoor te vens is komen vast te staan,dat de aanvankelijk in den weg Grouw-Nos geprojecteerde brug niet tot stand komt. Door deze beslissing is het voor ccne verdere samenwerking met de gemeentebesturen van Utingeradeel en Smallingcrland der halve noodig,dat Uw Raad zich daarover nader uitspreekt. Het ligt n.m. thans in de bedoeling,naast het gedeelte van den niuuwen Rijksweg,dat loopt vanaf het Station Grouw tot Birstum een verbindingsweg te maken,welke bij den weg Grouw-Hes aansluit aan den weg Pean-Veonhoop.(zie rpode bloklijn op de bij do raads stukken gevoegde situatieteekening).De aanlcgkosten van dezen verbindingsweg zullen door do kanaalwerken moeten worden gedragen. Al wordt door deze oplossing de afstand Grouw-Drachten iets vergroottoch wil het ons voorkomendat bcdoeldcbweg voor onze gemeente niet zonder betcckenis is.Immers niet slechts,dat deze verbindingsweg met Drachten een in verband met het vreemdelingen verkeer door de inwoners van het dorp Grouw reeds jaren gekoes- terden wcnsch in vervulling doet gaan,doch ook mag niet uit het oog worden verloren,dat sedert een lange reeks van jaren de in woners van Goïngahuizen zich,zoowel ter voorziening in hunne eigen behoeften als met betrekking tot do aflevering van de voort brengselen hunner bedrijvcn,grootcndecls op het dorp Grouw hebben georiënteerd,dat op zijn beurt bij het behoud van dit afzetgebied een meer of minder groot belang heeft. Een en ander geeft ons vrijheid U voor te stellen,ook onder deze veranderde omstandigheden de van U verwachte èamenwerking te bestendigen door te besluiten: a. tot aanvaarding van de door de Staten toegezegde subsidie voor den aanleg van een weg Vcenhoop-Grouw,cnzcn b. tot het aangaan eener gemeenschappelijke regeling mot de ge meenten Utingeradeel en Smallingcrland ten behoeve van de totstandkoming van den sub a. genoemden weg overeenkomstig de in concept-aangeboden verordening. Met ingang van 1 Januari 1 939 werd voor Friesland invoering eener uitgebreide centrale politie-administratie voorgeschreven, waardoor do werkzaamheden van den gemeenteveldwachter te Grouw dermate zijn toogcnomeh,dat deze. vele van de ^em toekomende rust uren aan deze administratieve werkzaamheden moet wijden.Het wordt daarom alleszins billijk geacht,hem boven zijne jaarwedde hier voor ecne extra-vergoeding toe te kennen van 100.- per jaar. Voorts is door don Commissaris der Koningin do aandacht er op gevestigddat de bestaande redactie van art.5,2c lid der gemeente veldwachters ver ordening de mogelijkheid schept,dat een gewezen- capitulant bij benoeming tot gemeenteveldwachter in oene gunstiger positie komt te vcrkccren,dan een capitulant.Waar dit mot betrek king tot het capitulantcnstelscl tot ongewcnschte gevolgen kan leiden,wordt wijziging van do desbetreffende bepaling in overwe ging gegeven. In verband met vorenstaande stollen wij U voor,de vcrcpfcêlening regelende de eischon van benoembaarheid en de bezoldiging tMn de veldwachters dezer gemeente, t® wijzigen en aan te vuile vi volgt: Art5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7