te?' Artikel 5,2c lid te leÉen: "Bij benoeming van een capitulant of gewezen-capitulant worden voor periodieke verhoogingen niet medegeTBel&jZes van de dienst jaren, doorgebracht bij de Koninklijke Marechaussee of de Politic- troepen." Artikel 6 aan te vullen met een 2e lid luidende "De veldwachter,door den Burgemeester met de algemeene politie- administratie belast,ontvangt daarvoor eene verhooging van jaar wedde tot een bedrag van 100.-" Punt XII. Ingevolge artikel 3 der Winkelsluitingsverordening dezer ge- aere'nte mogen de kappers- en barbiers ondernemingen in de dorpen WaRGA en WARTEHA gedurende de maanden Juni^Juli en Augustus des Dinsdags en Donderdags open blijven tot 10 uur 's avonds voor het verrichten van kappers- en barbierswerkzaamheden. Bleek aanvankelijk voor het dorp Roordahuizum aan deze bepa ling - in het leven geroepen met het oog op de drukke werkzaam heden gedurende deze maanden in het boerenbedrijf - geen behoef- te te bestaan,thans is een verzoek ingekomen vjm JohSmitkappe* "te Roordahuizum, om genoemd artikel ook voor dinf dorp geldend te willen maken. Tegen inwilliging van dit verzoek bestaat bij ons geen be swaar, zoodat wij U voorstellen te besluiten,da"! in voornoemd artikel 3 in dè plaats van: "de dorpen Warga en Wartena" zal worden gelezen: de dorpen ROORDAHUIZUMWARGA en WARTEHA.- GROUW4 April. 1 929. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ÏDAARDERADEEIj Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 9