Aan y- Heëren Leden van den der gemeente IDAARDERADEEL, Hierbij roep ik U op tot het houden eener Raadsvergadering op Maandag 12 Juni 1939,'s voor middags 9uur. GROUW, 6 Juni 1939. De Burgemeester, PUNTEN YAN BEHANDELING: \J I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Onderzoek geloofsbrief nieuwbenoemd raadslid. IV. Benoeming van een voorzitter en een lid van Stembureau 2. V. Stemming over voorstel Boonstra,waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten. VI. Circulaire inzake extra-steunverleeming aan werkloozen. (b-steun). VII. Verzoeken om vergoeding ingevolge art.13 der L.O.wet 1920. VIII. Instelling Ouderraad. LX. Erkenning van het nut van een cursus voor huis houd onderwijs. X. Verlenging ontruimingstermijn onbewoonbaarver- klaarde woning. XI. Toetreding tot gemeenschappelijke regeling inzak, centrale gasvoorziening. XII. Benaming nieuwe straten te Grouw. XIH. Aankoop van den opstal op het z.g. "Duivels eiland" XIV. Vaststelling eener verordening betreffende hei; Grondbedrijf. XV. Vaststelling eener nieuwe verordening op de heffing van Hondenbelasting. XVI. Wijziging der begrootingen dienst 1938 en 1939. PC/122: I J

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1