Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAAKDERADESL Punt VI. Evenals voorgaande jaren,is door den Minister van Sociale Zaken wederom eene regeling vastgesteld krachtens welke,in ge meenten waar eene van Rijkswege gesubsidieerde steunregeling en/ of werkverschaffing toepassing vindt,over het kalenderjaar 1939 aan extra-hulp aan werkloozen een bedrag van 5.78(vorig jaar 5470per werklooze,berekend naar het gemiddeld aantal werk loozen over de eerste 10 maanden van 1938,mag worden uitgegeven. Van dit bedrag komt 2.- ten laste der gemeente eh 3.78 ten laste van het Rijk. Waar het gemiddeld aantal werkloozen over bedoeld tijdvak 90(vorig jaar 109) bedroeg,zullen de totale kosten dezer extra- steun ver leening bedragen: 90 x 5.78520.20 waarin het Rijk bijdraagt 90 x 3.78 340.20 zoodat ten laste der gemeente blijft T 1Ó0.~ Wij stellen U voor tot deze extra-hulpverleening,waarvoor op de begrooting voor 1939 reeds toerei^kende bedragen zijn uitgetrokken,te besluiten. Punt VII. Voor het vervoer per autobus naar de bijzondere lagere school te Akkrum wordtingevolge art.13 der 1.0,wet 1 920,vergoeding der daaraan veroonden kosten verzocht door: a» J.Helliftga,bloemist te Grouw,ten behoeve van zijn zoontje Romke Wietze,/ 82.80 per jaar. In overeenstemming met vroegere raadsbesluiten stellen wij IJ voor aan adressant,voor den duur van den leerplicht van ge noemd kind,eene tegemoetkoming in bovenbedoelde vervoerkosten toe te kennen tot een bedrag gelijk aan de kosten eener school- spoorkaart Grouw-Akkrum,zijnde 30.- per jaar ,te rekenen vanaf 2 Mei 1939. bj M.Smink.veehouder te Friens,ten behoeve van zijn zoontje Rijkholt,/ 82.80 per jaar. In 1937 werd ten behoeve van adressants eerste schoolgaand kind eene tegemoetkoming van 40.- per jaar(plm. 50$ )toegekeno. aar wij van meening zijn,dat,evenals dit bij de Red.Spoorwegen het geval is,voor het vervoer van een tweede kind uit hetzelfde gezin een lageren vervoerprijs dan voor het eerste kind*' geldt behoort te worden berekend en rekening houdende met den welstand /van adressantstellen wij U voor de tegemoetkoming voor dit tweede kind,voor den duur van den leerplichtvast te stellen op 30.- (plm. 35 per jaar,te rekenen vanaf 5 Mei 1939. c.H.Claus,arbeider te GrouwBirdten behoeve van zijne kinde ren Tjeerd en Prijke,/ 181.7o per jaar. Aangezien de kosten van het overzetveer 16.10 en die van een sehoolspoorkaart voor twee kinderen uithetzelfde gezin 50.- perjaar bedragen,stellen wij u voor,voor den duur van den leerplicht dezer kinderen,eene tegemoetkoming toe te kennen van 66,10 per jaar,te rekenen vanaf 22 Mei 1939. Punt VYII, Door ons is gevolg gegeven aan den door U in de vergadering van 28 Februari jl. geuiten wensch tot het hooren der oudercom- missien over het al dan niet instellen van een Ouderraad.Het re sultaat hiervan is,dat de oudercommissiën te Roordahuizum,War- ga en Wartena zich vóór- en die te Grouw zich tegen instelling van een Ouderraad verklaren. Waar de meerderheid der oudercommissiën derhalve een Ouder raad wenscht,stellen wij U thans voor tot-de instelling daarvan te besluiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3