Punt IX, Het ïigt in de bedoeling,te Roordahuizum een achtmaandelijks schen cursus net 6 wekelijksche lesuren te houden om aan meisjes die geen tweejarige land bouwhuish oud cursus kunnen volgen, gelegen heid te geven zich te bekwamen voor de huishouding. nr\ af in ff^ö^ing te kunnen komen voor de rijkssubsidie ad netto-kosten bedoeld in art 25 der Bijverheidsonderwi 1s- wet,moet het nut van een zoodanigen cursus door den Raad worden erkend.De gemeentelij^ke subsidie bedraagt 30 der nettokosten en is ongeveer gelijk aan het bedrag van de huur,welke de gemeente voor het gebruik van een schooXEdkaal ton behoeve van dezen cursv-- terugontvangt kennen^ sbedden U voor het nut van bovenbedoelden cursus te er- Punt X. Door S,Boonstra te Warga wordt verzocht,de 12 Mei jl. reeds verstreken ontruimingstermijn van de door ]gem bewoonde onbewoon- baarverklaarde woning te willen verlengen,aangezien het hem niet mogelijk is gebleken eene andere w§ning te betrekken. Waar in bedoelde woning slechts empersoon gehuisvest is,bestaat .3 °ns S®en bezwaar tegen inwilliging van het verzoek en stellen .yooy>df ontruimingstermijn van bedoelde woning''te verlengen tot uiterlijk 12 Mei 1940. Punt XI. Op verzoek van het gemeentebestuur van Heerenveen werd in Uwe ,T^Saftrln® v,an f1 ïOTember 1938 besloten tot aanhouding van ons +in?a toetreding tot eene gemeenschappelijke regeling voor centrale gasvoorziening. gevraaSd?Èn overeenstemming met het ontwerpbesluit de toetreding der gemeente te willen bevorderen. Met verwijzing naar ons prae-advies van 21 November 1938 stel len wij U voor hiertoe te besluiten. Punt XIII. Tot het bij raadsbesluit van 21 November 1938 aangekocht com- plex bouwterreinen behoort ook het z.g. "Duivelseiland"waarop J™? een ftelphuizinge met een tweetal groote houten hóitken be- 2EÏ *75^2 ?°?V7ïl0-3^0n niet in den k0°P zi3n begrepen, aangezien deze aldaar indertijd op erfpachtsvoorwaarden zijn gesticht. fze ar:PPac^y eindigt 12 Mei 1940, zoodat alsdan de opstal zal w moeten zijn verwijderd. y onderhandelinS hebben de ïeigenaren zich bereid verklaard bedoelden opstal aan de gemeente in eigendom over te dragen voor een koopsom van 1100.-. 6 Om verschillende redenen lijkt het ons gewenscht op dit aanbod m te gaah. Plaa-bs verkrijgt de gemeente daardoor in eigendom eene indertijd solied gebouwde doch slecht onderhouden woning waarvan,door het aanbrengen van verschillende verbeteringen eene behoorlijke woning kan worden gemaaktalsmede eene flinke schuur worden2gebruiktderh°Ud Van be1;eekenis >noS jaren als bergplaats kan W°?di J00r dezfn aankoop mogelijk gemaakt,eene voor den welstand van het dorp noodzakelijke en van beteekenis zijnde ver betering aan te brengen door het treffen van de navolgende maat- Xw gG-LGIl 1o.opruiming van alle hokken op het Duivelseiland en egalisatie v&v- het terrein; 2oopruiming van de bergplaatsen staande op het aan den nieuwen woningbouw grenzende terrein der gemeontereiniging; 3o.demping van de sloot langs den wandelweg met opruiming van de daarin aanwezige schiphuisresten; 4°.toestemming van stelhuizinge tot woning voor een met het toezicht; op het terrein belasten gemeentewerkman en tot bergplaats van mate rialen m de schuur; 5o.het bouwen van een bescheiden hok voor opberging van 200 privaat- tonnen op den wal aan de Oostzijde en het aldaar maken van een loswal ter lengte van 20 M De_

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5