h]:wS?VSn/êlAnCmde maatreSelen eischen een uitgaaf van v S JOO.-,pverige verbeteringen 830.zoodat de dragen. Van P 1 11°° 1630:~ f 2130'" zullen be~ kostenbedrag wordt verkregen: eene behoorlijke wonin^ en V00r maborialen, oen bewaakt ruim opsla^errci- dnvS S wS reeds bove^ opmerkten, een voor den welstand van het dorp zeer belangrijk verbeterde toestand. -iv<+ stcll?n u voor tot den aankoop van bedoelden onstal te ko gelen* °n °nS machtigen tot het treffen van bovengenoemde maati-c PUnt ?6 aank0°P van eon sroo-t complex te Grouw gelegen bouwterreinen de eyu?nS?CnJe' bl? °nS de vraaS doen rijzen,of ten behoove v. tn wSSf? terreinen een grondbedrijf in het leven diende de e?^?A?*l+ï0e|>0n, wel,er de voorkeur aan moet worden gegeven td daarvan - op de o.a. voor het Pastorieland te Warga toegepaste wijze - geheel m de gemeenterekening"op te nemen. +wheb aan"tfekkelijko voordeel ,dat het administrn- a u bGdanStijk eenvoudiger is en eene geheel vrije be'9chikkins ove ?^nnLl®nz' dar tcrreinen toelaat,doch het groete, nadeel.dar" J exploratie zelf geen juist beeld wordt verkregen en eventueel; Tï JeZ?n °f femaalrtG win^nn onzichtbaar blijven.wijl deze deele m de na- of voordoelige saldi van hot betrokken hoofdstuk van d en kapitaaldienst tot uitdrukking komen. -Bovendien wordt bij laatstbedoelde methode de gewone dienst der gemeenterekening bezwaard met de jaarlijksche renfen van de ten be hoeve van de grondexploitatie geleende of/nog te leencn gelden. «öy. J-? instellmg van een grondbedrijf komen ten laste van deh gewo nen dienst der gemeenterekening,de nadeelige verschillen Van* v^~ 3s en boekwaarde(art.9) en van de geschatte- en boekwaarde lar^.1° t/m 12),elk jaar voor 1/5 deel.Of het bedrag van dit 1/5 fi£d h/°sfr zal Zj-Jn dan dab der jaarlijks verschu.1- G toeïanist m®Uten leeren,al koestoren wij dienaan gaande hoopvolle verwachtiggen, VOv,fl?Ay?+°v!f Van vornSaande wij van meening,dat het aanbeveling J?'X aaJêekochte complex cbouwterreinen in een afzonderlijk i ef ïe b;fonsGn en stellen wij U voor, daartoe te be A sluiten onder vaststelling van de in concept bijgevoegde verordening. ?ntWGr£ der verordening op de heffing eener hon>- Js>zo°wel wat betreft de grondslagen der heffing als JuSf^sjedragen,gelijk aaii de-bestaande verordening en onder scheidt zich daarvan slechts door: a. eene nieuwe redactie der artikelen gepaard aan eene juistere groepeering der verschillende bepalingen? 'SpvÏi Ja™V£fSinS+V+n h?ffin?s~ Gn iavorderings voorschrift en, als gevolg van de laatste wijziging der Gemeentewet °'S?LlSrV?lltn van de verplichte aangifte,welke in de praktijk nimmer plaats vond; en d.opname daarin van_een artikel inzake navordering. Wij stellen U voor tot vaststelling dor verordening te besluiten, Pur' XV GROUW,6 Juni 1939. Burgemeester en Wethouders van IDAARDERAIEEIi. Burgemeester Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7