Verordening op de heffing eener honden belasting in de gemeente IDAARDERADEEL Artikel 1 In de gemeente Idaarderadeel wordt onder de benaming van "Hondenbelasting" eene belasting geheven op het houden van honden. Artikel 2. Belastingplichtige is ieder, die binnen de gemeente éJ-r, of meer honden houdt, onverschillig of hij eigenaar is van den hond, dan wel of hij den hond uit anderen hoofde houdte Artikel 3 Voor de toepassing dezer verordening wordt het hoofd van het gezin,waarin door een der gezinsleden een hond wordt gehouden, als houder geschouwd. Wie als hoofd van het gezin moet worden aangemerkt, wordt door Burgemeester en Wethouders beslist. Artikel 4. De hondenbelasting bedraagt f.5»- per jaar en is ver schuldigd: a. ten volle,ten aanzien van honden die reeds in den loop var de eerste zes maanden van hetjbela stingjaar gehouden wor den b* voor de helft, ten aanzien van honden die eerst in den loop van de laatste zes maanden van het belastingjaar gehouden worden. Artikel 5. De in artikel 4 genoemde belasting wordt tot de helft ver minderd ten aanzien van honden uitsluitend gehouden: a. ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijver heid, uitgezonderd jachthonden gehouden door personen die de jacht niet als beroep uitoefenen; b. ter bewaking van gebouwen,erven of vaartuigen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 9