AAN Heeren leden van den RAAD der gemeenu IDAARDERADEEL, Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op Donderdag 20 Juli 1939, des voormiddags 9uur. GROUW, 14 Juli 1939. De Btronv.MtfTCSTiv.T? I» Installatie nieuw benoemd raadslid. II. Notulen. III. Mededeelingen. IV. Onderzoek geloofsbrieven van de benoemde raads leden» V. Vaststelling uitgaven lager Onderwijs over 1938, VI. Voorstel tot stichting eener nieuwe ambtswoning voor den burgemeester, vergrooting van het speel plein der O.L.School te Grouw en bestemming be staande burgemmesterswoning tot ambtswoning Hoofd 0»L.School. VIIi Voorstel tot stichting van onderwijzerswoningen te Wartena en te Warga en aankoop van benoodigd bouwterrein. VIII. Wijzig^Ag der begrooting dienst 1939, PUNTEN VAN BEHANDELING

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1