ibaarierad ee l Aan Heeren Leden van den Raad der gemeende Punt V. Ingevolge artikel 55 ter der L.O.wet 1920 moet de Raad met betrek king tot de o.l.scholen jaarlijks vóór 1 September voorloopig vast stellen: a. het bedrag,dat de gemeente in het voorafgaand kalenderjaar ter zake van de in aftikel 55 bis bedoelde kosten voor die scholen werkelijk heeft uitgegeven; b. het bedrag,dat overeenkomstig het krachtens artikel 55 bis per leerling bepaald bedrag in verband met het aantal leerlingen van die scholen voor dat kalenderjaar daarvoor beschikbaar was ge steld; c. indien het onder a bedoeld bedrag verschilt van dat tnder d',het bedrag van het verschil. Ter voldoening aan dit wettelijk voorschrift stellen wij U voor bovenbedoelde bedragen voorloopig vast te stellen op* sub a 11.15, sub b 9.80 en sub c 1 .35. Punt VI. De onvoldoende ruimte biedende ambtswoning van den Burgemeester, welke,wat het woongedeelte betreft,beneden uit twee kamers met. keuken en boven een flinke- en twee kleine slaapkamers bestaat,heeft bij ons de vraag doen rijzen,hoe daarin op eene uoowel voor den be woner als voor het gemeentebestuur bevredigende wijze zpu kunnen worden voorzien. Aanvankelijk is door ons gedacht, aan den aanbouw van een serre kamer beneden en een spreek- studeerkamer boven, doch deze gedachte is bij nadere overwoging naodaet tweede plan verschoven, omdat door dezen aanbouw weliswaar eene betere bewoonbaarheid van het pand zou wOrden verkregen, doch eene voldoening schenkende oplossing, welke ook met de toekomst rekening houdt, daarvan niet het gevolg zoude zijn. Waar door dezen aanbouw- waarvan de kosten op.ruim f,2000,- worden geraamd- het gefteel niet in.waarde zal stijgen, ja mogelijk zelfs aan schoonheid zal inbioeten, meenen wij, dat slechts dQor nieuwbouw in eene noodzakelijke betere huisvesting van des Burgemeesters ge zin zal kunnen worden voorzieni Hierbij doet zich evenwel de moeilijkheid voor, dat bij de huUrbe paling van ambtswoningen,door Gedeputeerde Staten een bepaalde ge dragslijn wordt gevolgd, welke ten gevolge zou kunnen hebben dat voor de nieuw te bouwen woning 4e huurprijs op een zoodanig hoog, be drag werd vastgesteld, dat deze, in verband, met de aan het burge meestersambt verbonden jaarwedde f.330CV- - f.3900.-) voor den

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3