bewoner te bezwaarlijk wordt. Wij hebben daarom getracht omtrent den maximum-huurprijs van ae te bouwen woning vooraf eenige zekerheid te verkrijgen,doch zijn daarin niet geslaagd,al mogen wij verwachten,dat de lage renoe- standaard op de huurbepaling van gunstigen invloed zal zijn.Naar onze meening mag in het onderhavige geval deze huurprijs een be drag van 450;- niet te boven gaan en is een zoodanig huurbedrag5 in verband met de volgens ons plan te besteden bouwkosten,aanne melijk te achten* Bij deze plannen tot ver- of nieuwbouw kwam als vanzelf naar voren de vraag,of nieuwbouw niet zou kunnen worden dienstig ge maakt aan de vervulling van den herhaaldelijk in onze vergadering besproken wensch om aan de totaal onvoldoende speelgelegenheid bij de o.l.school te Grouw,de noodzakelijke uitbreiding te geven. Naar onze meening is dit ongetwijfeld het geval.Momenteel toch is het zpo,dat deze school met haar 265 leerlingen,staande op Bet voor het verkeer drukken viersprong,slechts beschikt over een speelterrein van plm.140 M2,zoodat 80der kinderen het speel- kwartiertje op den openbaren weg moet doorbrengen,een voor de schooljeugd hoogst gevaarlijken en voor het verkeer uitermate hinderlijken toestand,waarin in een zeer nabije toekomst nood zakelijk moet worden voorzien. Deze voorziening is slechts mogelijk,door het amoveeren van de oude reeds in 1852 gebouwde woning van het hoofd der o.l.school, welke woning reeds langen tijd niet meer aan redelijke eischen beantwoordt.Door toevoeging van erf en tuin dezer woning aan de speelplaats,zal laatstgenoemde eene oppervlakte kunnen verkrijgen van 840 M2,terwijl tevens het daaraan grenzende en tot het Oostei- veld toegang gevende gedeelte der Parkstraatmet 1 M. kan worden verbreed. Door de tegenwoordige burgemeesterswoning te bestemmen tot ambts woning voor het hoofd der o.l.school en eene nieuwe ambtswoning voor den burgemeester te stichten,zal aan de niet te ontkomen uitbreiding der speelplaats als hiervoor werd aangegeven kunnen worden voldaan en tegelijkertijd het euvel eener onvoldoende huis vesting van het gezin van den burgemeester kunnen worden opgeheven, De financieele gevolgen welke uit de hier ontvouwde plannen voortvloeien,laten zich in het kort samenvatten als volgt: Verbouw ambtswoning burgemeester: Kosten van verbouw 2000.- Amoveering woning hoofd o.l.school,betegeling en afscheiding speelplaats en verbreeding Parkstraat 2100.- Bouwen nieuwe woning hoofd o.l.school 6400.- TOTAAL 10500.-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5