Nieuwbouw ambtswoning burgemeester: Bouwkosten ambtswoning burgemeester Amoveering woning hoofd o1.school,enz TOTAAL Op grond van vorenstaande hebben wij de eer U voor te stellen te besluiten tot: a. den bouw eener nieuwe ambtswoning voor den burgemeester; b» bestemming van de tegenwoordige burgemeesterswoning tot ambtswoningvoor het hoofd der o.l.school te Grouw; c. uitbreiding,betegeling en afscheiding van de speelplaats der o.l.school te Grouw en verbreeding van de Parkstraat overeenkomstig boven aangegeven plan; een en ander onder voorbehouddat Gedeputeerde Staten bereid zullen worden bevonden de huurprijs van de ambtswoning van den burgemeester op maximaal 450i- te bepalen. Punt VII. Gelijk Uwen Raad bekend is,laat de bewoonbaarheid van de ver schillende onderwijzerswoningen - uitgezonderd die van het hoofd der U.L.O. school veel te wenschen over en is meermalen de. wensch geuit,deze oude woningen geleidelijk door nieuwe, meer aan de eischen van den tegenwoordigen tijd beantwoordende woningen,te vervangen. In de eerste plaats komen daarvoor in aanmerking de woningen van de hoofden der.o.l. scholen te Wartena en Warga. De omstandigheid.dat een vroeger hoofd der o.l.school te Wartena tevens beheerder der kosterygoederen was en uit dien - hoofde een koster.ywonlng bewoonde was oorzaak,dat gedurende een lange reeks van jaren,de onderwijzerswoning aldaar diende tot huisvesting van het gezin van den plaatselijken gemeenteveld wachter. Na de benoeming van een nieuw hoofd der o.l.school werd deze veldwachterswoning eenigermato opgeknapt en daaraan,met ingang van 1 Januari 1921,weder de bestemming van ambtswoning voor het hoofd der school gegeveniSindsdien zijn van de opeen volgende bewoners dezer ambtswoning aanhoudend - en veelal ge gronde - klachten over de zelfs niet aan matige eischen beant woordende woning (te weinig en slechte slaapgelegenheid,ondoel matige indeeling,vochtigheid,enz.ontvangen en is,mede met het oog op de algemeen hoege bouwkosten,getracht door het aanbrengen van kleine verbeteringen den bouw van een nieuwe woning uit te stellen tot tijd en wijle de bouwkosten een meer normaal niveau zouden hebben bereikt. Dit systeem werd eveneens toegepast met betrekking tot de in 1870 op erfpacht 47.46 per jaar) gebouwde woning voor het 8000.- 21 00.- 10100.-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7