Q/rrO^' hoofd der o.l.school te Warga.Deze woning is weliswaar van eenigszins grootere afmetingen dan die.te Wartena,doch is verder wat indeeling,vochtigheid,enz. betreft,zoo slecht,dat de moge lijkheid dat zij aanleiding tot ongewenschte personeelsverwis- seling zal geven,indien hierin binnenkort niet op afdoende wij ze wordt voorzien,niet uitgesloten moet worden geacht. Dat deze,zoowel voor de betrokken bewoners als voor het ge meentebestuur onbevredigende huisvesting,leidt tot hot aan deze woningen besteden van abnormaal hooge jaarlijksche onderhouds kosten, ligt voor de hand en hot is mede met het oog daarop,dat wij van mecning zijn,dat een langer uitstel van nieuwbouw niet gewenscht is,wijl ver'-bouw te Wartena niet mogelijk is en te Warga,met zeer hooge Uitgaven,slechts tot een onbevredigend resultaat zal leiden. Dientengevolge werd aan den gemeente-architect opdracht ver strekt tot het ontwerpen van een bescheiden modern type onder wijzerswoning.Het door den.architect aan ons voorgeS^d ontwerp heeft,zoowel wat uiterlijk,indeeling als bouwprijs betreft,onze instemming. Voor de te Wartena te stichten woning zal een bouwterrein moeten worden aangekocht;die te Warga kan worden gebouwd op het aan de gemeente in eigendom toebehoorcnde en bij den heet P. Zwart tot wederopzegging in huur zijnde gedeelte van het z.g. Pastorieland aldaar. Het is ons gelukt voor de te Wartena te stichten woning de hand te leggen op een schuin tegenover de o.l.school gelegen ter rein eigen aan de wed.T»Jaarsma—van loon e.a. aldaar;dit terrein kan worden aangekocht tegen een koopprijs van ƒ3.- per M2 en moet belangrijk worden opgehoogd.Waar dit momenteel vrijwel het eenigste beschikbare bouwterrein ter plaatse is,moet, in aan merking nemende de zeer gunstige ligging daarvan ten opzichte van de o.l.school,de gevraagde koopprijs aannemelijk worden geacht. De bouwkosten der woningen,welke beide volgens hetzelfde ont werp zullen worden gebouwd,zijn geraamd voor de woning te Warte na op 7600.- en voor die te Warga op 7000.-. Wij stellen U voor te besluiten: /a. tot het stichten eener nieuwe woning voor de hoofden der o.l.scholen te Wartena on te Warga,overeenkomstig 'het'bij' de raadsstukken gevoegd ontwerp; b. tot den aankoop van een bouwterrein van de wed.T.Jaarsma- van Loon e.a. te Wartena,ter grootte van plm. 300 M2 tegen een koopprijs van 3.- per M2. Grouw, 14 Juli 1939. r Burgemeester en Wethouders van Idaarderadee-h, De Secretaris, De Burgemeester,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 9