v. I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X.. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEE1 Hierbij roep mk U op tot het houden eener raadsverga dering op Dinsdag 5 September 1939,des voormiddags 9j> uur. GROUW, 29 Augustus 1939. De Burgemeester, PUPTEN VA2J BEHANDELING: Installatie laadsleden. Benoeming Wethouders. Notulen Mededeelingen. Benoeming leden en plaatsvervangende leden der Einancieele Commissie Benoeming leden en plaatsvervangende leden der Commissie voor Georganiseerd Overleg. Aanbieding der gemeenteelectriciteits- en armvoogdijrekeningen. Vaststelling kohier reinigingsrechten dienst 1939/40. Verzoek van H.Dijkstra te Wartena om eene tegemoetkoming inge- gevolge art.13 der L.O.wet 1920. Verzoek om eene bijdrage in de kosten van een schoolmuseum Vaststelling van het bedrag der vergoeding aan de bijzondere scholen over 1938. Verzoek inzake wijziging van de Eermisdagen te Grouw. Voorstel tot wijziging der verordening regelende het Grondbe drijf. Verzoek tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een ge deelte voetpad naar "de Bird". Wijziging der begrooting dienst 1939. Reclame vastrecht Diaconiewoningen Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1