Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEI Punt IX. Door H.Dijkstra,veehouder.wonende te Wartena(Iaban) wordt ver zocht,hem ingevolge artikel ï3 der L.O.wet 1920 eene tegemoetko ming te willen verleenen in de vervoerkosten van zijn leerplich tig kind Wipkje naar de openbare lagere school te Wartena. De afstand van adressants woning tot genoemde school bedraagt ruim 4.9 K.M.terwijl het kind te voet de school bereikt. Hiervoor is evenwel noodig,dat het per roeischouw wordt gebracht naar- en gezeur over het vaarwater "de Graft". Ter tegemoetkoming aan de daaraan verbonden kosten stellen wij U voor aan adressantvoor den diiur van den leerplicht van zijn dochtertje Wipkje,eene tegemoetkoming toe te kennen van 25.- per jaar. X. Teneinde de keuze van de voor eigen school geschikte leermidde len en eene doelmatige besteding der voor aanschaffing daarvan toegestane gelden te bevorderen,is door het Comité voor de Inspec tievergaderingen in do inspectie Sneek - waartoe onze gemeente behoort - eene stichting in het leven geroepen die bedoelt de in richting van een schoolmuseum en paedagogische boekerij. Museum en boekerij zullen worden ondergebracht in het gebouw van de Openbare leeszaal en Bibliotheek te Sneek en dagelijks voor belangstellenden open wordnn gesteld. Het bestuur der stichting vraagt eene bijdrage in de stichtings- kosten van 15.-,alsmede,voor de instandhouding,eene jaarlijksche subsidie van 10.-. Het belang der stichting erkennende, stellen wij. U voor,gunstig op het gedaan verzoek te beslissen. XI. ^Ingevolge artikel 103,2e lid der'L.O.wet 1920 moet jaarlijks voor 1 December worden vastgesteld; a, het bedrag waarop de besturen der bijzondere scholen over het afgeloopen jaar aanspar&ak hebben; en b. het bedrag van de volgens artikel 101,1e lid dier wet voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven. Wij stellen U voor,bedoelde bedragen vast te stellen overeen komstig de in het bij de raadsstukken gevoegde concept-besluit vermelde XII. In 1935 werd op verzoek van de zèilvereeniging "Prisia' e.a. besloten de kermis te Grouw,welke aanving op den 2en Zondag in Septemberyte vervroegen en te bepalen op den 2en Zondag in Augus tus.De van deze vervroeging voor winkèliers en andere nering doenden verwachte voordeelen,zijn slechts voor korten tijd in vervulling gegaan,doordat nadien de z.g. "Sneekweek" werd inge steld. In deze Sneekweek vallen de beide kermisdagen te Grouw, wat tengevolge heeft,dat de zeilwedstrijd van Prisia alsdan niet mag worden gehouden. Waar een kermis te Grouw zonder daaraan verbonden groote zeil wedstrijd, voor winkeliers e.a. zeer nadeelig blijkt te zijn,ver zoekt de Grouwster Winkeliersvereeniging de kermis te Grouw weder te willen doen aanvangen op den 2en Zondag in September. Hoewel wij van meening zijn,dat een herhaaldelijk veranderen van kermisdagen niet gewenscht is,wil het ons toch voorkomen, dat,nu de in 1935 getroffen maatregel door onvoorziene omstandig heden zijn doel heeft gemist,er reden bestaat aan het verzoek van adressante te voldoen en stellen wij U mitsdien voor,daartoe te besluiten. Punt XIII.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3