Punt XIII. De mn Uwe vergadering van 12 Juni jl, vastgestelde verordend- re gelende het Grondbedrijf heeft Gedeputeerde Staten aanlei ding gegeven tot enkele hierna volgende opmerkingen. Ingevolge artikel 6 stelt de raad het bedrag der schuld vastwaarmede het bedrijf terzake van de ingebrachte eigen dommen zal worden belast.Dit bedrag kan afwijken van de krach tens artikel 3 te bepalen inbrengwaarde.Gewoonlijk wordt een verschil tusschen inbrengwaarde en scTiuld bij de grondbedrij ven geadministreerd als "waardeverschil bij inbreng".De be doeling eene zoodanige rekening te openen blijkt uit artikel 12 wel,doch is niet geregeldwaarom voorgesteld wordt aan ar tikel 3 een nieuw 2e en 3e lid toe te voegen luidende: 2.De in het eerste lid van dit artikel bedoelde waarden,vor men de boekwaarde der eigendommen. 3.Het verschil tusschen de boekwaarde en de op de eigendommen rustende schuld bedoeld in artikel 6,wordt op eene afzonder lijke rekening geadministreerd. In het eerste lid van artikel 4 is bepaald,dat gronden uit het bedrijf worden genomen zonder verrekening met de gemeente; in het twesffelid is geregeld de onttrekking van eigendommen aan het bedrijf tegen vergoeding van een deel der boekwaarde. Het is niet de bedoeling in het eerste geval de boekwaarde, in het tweede geval het verschil tusschen de boekwaarde en de te ontvangen vergoeding,door de gemeente te doen bijpassen. Daarom wordt voorgesteld artikel 4 aan te vullen met de na volgende bepalingen: 1e lid: Met de boekwaarde van deze uit het bedrijf genomen wordt de boekwaarde van de in het bedrijf blijvende terreinen verhoogd. 2e.lid: Met het verschil tusschen deze vergoeding en de boek waarde wordt de boekwaarde van de in het bedrijf blij vende terreinen verhoogd. Voorts verdient het volgens God.Staten aanbeveling,in de verordening de besteipming van een eventueel batig saldo der rekening van baten en lasten en de dekking van een eventueel nadeelig saldo dier rekening te regelen. In verband hiermede wordt voorgesteld artikel 8 te redi- geeren als volgt: 1 .Indien over eenig boekjaar de rekening van baten en lasten een batig saldo aanwijstwordt het bedrag daarvan op eene re serverekening wegens exploitscfciewinsten geboekt. 2.Indien over eenig boekjaar de rekening van baten en lasten een nadeelig saldo aanwijstwordt het bedrag van dit saldo afgeboekt op de in het eerste lid bedoelde reserverekening of,indien en voor zoover die afboeking niet kan plaats hebben, op de boekwaarde der eigendommen bijgeschreven. Bovendien zou eene bepaling kunnen worden opgenomen,dat de gemeente het bijgeschreven bedrag ten laste van haren dienst aan het bedrijf uitkeert. Met betrekking tot dit laatstelijkt het ons beter,dat de raad zich in dezen niet bindt,temeer waar de exploitatieuit komsten het eene jaar belangrijk ongunstiger kunnen zijn dan het andere jaar,waardoor een ongolijkmatigen druk op het ge meentebudget zou worden gelegd.Wij stellen U daarom voor aan artikel 8 als 3e lid toe te voegen: 3.De raad beslist elk jaar of het ingevolge het tweede lid_ van dit artikel bij te schrijven bedrag,hetzij geheel,hetzij gedeeltelijk,al dan niet door de gemeente aan het bedrijf zal worden verstrekt; eene evontueele verstrekking wordt op eene afzonderlijke rekening geadminjstreod "Aangezien in de verordening niet is geregeld de bestemming van de eventueele rente der reservewordt voorgesteld artikel 9,1e lid aan te vullen met navolgende bepaling: "le /eigendom- men

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5