"De van de reserve gekweekte rente wordt daarop bijgeschreven". Voorts aan dit artikel als 3e lid toe te voegen: 3. Voor de toepassing van dit artikel worden de uitkomsten van alle verkoopen,waarvan de overdracht in et-inboek jaar heeft plaats gehad,met elkaar verrekend. Met betrekking tot artikel 10 spreken Ged,. Staten de wenschelijk- /"de heid,dat het laatste lid zoodanig wordt aangevuld,dat/cToor den raad vast te stellen waarde,die,ge schat docr de drie deskundigen, niet overschrijdt. Wij kunnen ons met deze opmerking niet voreenigen,omdat wij van meening zijn,dat hot rapport deir deskundigen voor den raad niet een bindend doch een adviseerend karakter moet dragen,wijl het resultaat der schatting uiteindelijk in het gemeentelijk bugget tot uitdrukking komt en zijdelingsche invloed van derden daarop minder gewenscht moet worden geacht. Dientengevolge wordt voorgesteld,artikel 10 onveranderd te handhaven. In verband met de gewijzigde redactie van artikel 8 wordt voorgesteld,de laatste zinsnede van het eerste lid van artikel 12 te lezen als volgt: "voor zoover dit verschil niet kan worden gevonden uit het waar deverschil bij inbreng,uit afschrijving op de in artikel 8 "bedoelde reserverekening en uit de in artikel 9 bedoelde reser- ve" Ten slotte wordt voorgesteld de redactie van artikel 14 te wijzigen en genoemd artikel tre doen luiden; "Het bedrijf keert jaarlijks aan de gemeente uit rente en "aflossing van de door de gemeente ten behoeve van het bedrijf gesloten geldleeningen,van de uit eigen middelen der gemeente "verstrekte kapitalen en van de in artikel 6 bedoelde schuld wegens "inbreng" Punt XIV. Door het Hoofd van den Provincialen dienst tot verbetering der Priesche kanalen is verzocht,het tot kanaal bestemde gedeelte van het voetpad naar "de Bird" aan het openbaar verkeer te wil len onttrekken. Ingevolge artikel 10,2e lid der Wegenwet zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld van het daartoe strekkend voorstel ken nis te nemen en daartegen bezwaren in te dienen.In een tweetal bij de raadsstukken gevoegde bezwaarschriften zijn deze bezwaren neergelegd. De kanalendienst wenscht aan de ingediende bezwaren tegemoet te komen,door instelling van een veerdienst over het nieuwe ka naal in combinatie met de bestaande overhaaldienst op de "Sein- polle".Een schelhuisje met electrischo belinrichting ten Oosten van het ni_uwe kanaal zal daartoe dienstig kunnen zijn. Tengev©lge de ingetreden buitengewone omstandigheden heeft ons de gelegenheid tot eene nadere bespreking met het hoofd van den kanalendienst en het bepalen van ons standpunt in dezen,ontbroken Zoo mogelijk zullen ter vergadering daaromtrent nadere inlichtingen worden verstrekt XVI. Door Tj.Bijlsma e.a. te Grouw,allen huurders van de door de Diaconie der N.H.Gemeente aldaar nieuw gebouwde woningen is gere clameerd tegen het voor hunne woningen vastgestelde vastrecht op grond,dat naar hunne meening de kleine kamer(beneden) niet als woonkamer,doch als slaapvertrek moet worden aangemerkt. Bij ingesteld onderzoek bleek evenwel,dat bij alle bewoners bedoeld vertrek tot zitkamer was ingerichtzoodat overeenkomstig de stroomleveringsverordening het vastrecht daarvoor op 4.- diende te worden gehandhaafd.Dientengevolge werd bij ons besluit van 31 Juli jl. do reclame afgewezen. Wij adviseeren U op dcnzclfden grond afwijzend op de reclame te beschikken. Burgemeester en Y/e^Eoude^s^vin3®^^^^!^!^!^^ I)e Secretaris, De Burgeme&slfér

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7