Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergade ring op Maandag 13 November 1939,des voormiddags 9i uur. Notulen. Mededeelingen. Benoeming van armvoogden en secretarissen-boekhouders te Grouw, Warga en Wartena. Verzoek van S*de Jong,onderwijzer te Roordahuizum om ziekteverlof. Onderzoek geloofsbrief nieuwbenoemd raadslid. Aanbieding der begrootingen voor 1940. Voorloopige vaststelling der rekeningen over 1938. Voorstel tot verlaging van de voor dichtvisscherijen verschuldig de vergoeding over 1939. Verzoek van den Bestuurdersbond en Voorstel-Van der lest inzake verhooging steunnormen en werkverschaffingsloonen,enz. Voorstel tot aankoop van grond van de N.V.Halbertsma te Grouw. Voorstèl tot overname van straten te Grouw. Voorstel tot onderhandsche aanbesteding van den bouw der onderwij zerswoningen te Warga en Wartena. Machtiging inzake den verkoop van de oude onderwijzerswoningen te Warga en Wartena; Voorstel tot wijziging der verordening regelende het grondbedryf. Voorstel tot wijziging der bebouwingsvoorschriften. Verzoek tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte voetpad naar "de Bird" Wijziging der begrooting dienst 1939. Grouw,8 November 1939. De Burgemeest* Punten van behandeling:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1