gedurende 4 weken ter secretarie ter inzage heeft gelegen geene tejwaren zite ingebracht,stellen wij U voor dieno?ereen~ komstig te besluiten. Punt XVI. het Hoofd van den Provincialen Dienst tot verbetering der Eriesche Kanaxen ia verzocht,het tot kanaal bestemde ge- toer Blrd" aan het "P^baar ver- diid der Weêenwet zidn belanghebben- f gelegenheid gesteld van het daartoe strekkend voor- tweeta?nS^ al SÜm*n ,daarteSen bezwaren in te dienen.In een tweetal bi3 de raadsstukken gevoegde bezwaarschriften ziin deze bezwaren neergelegd. J besprekingen met het Hoofd van den Kanalen- f - a £n W1J deZ5n als onze meening te kennen gegeven, dSr Sinhr^ZWaren SleChrC; ^ai kn;-nnen worden tegemoet gekomen, huiïio +an eun ^noendc beschutting biedend wacht- nieuwe kanaal en beimriohting aan den Oostkant van het a'at-d^Pïsteliin? vfn ee2 voor het vervoer over het Pikmeer gcschxicte motorboot pof b,Va««fli3Sï^n V?^ -en rdRUWen overhaaldienst over het nieuwe epn vft«' ffï +A van eer- 1 Linke roeischouw met het aanbren gen van een tweetaj. aanxogsteigertjes. dnPhSflo? ?ïefop me<*e£?5.eeia,ap.t nog geen beslissing is genomen, och dat zeer waarschijnlijk oen der beide door ons aangegeven worden 2 moeten morden gekozen en dat het pad niet zal eSïaIen,V1°0rGa'; cp dQ eene of ande^e wijze in de behoeften van het verkeer zal zijn voorzien. vapn?igï°n2 Vfn de?e toezegging stellen wij'ü voor,het tot kanaal bestemde gedeelte van het voetpad naar "de Bird" aan het openbaar verkeer te onttrekken. GR0UW,6 November 1939. Burgemeester en Wethouders van IBAARDERADEEL Burgemeester, ^.Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 11