Aan Heeren Leden van den Raad der ge meente IDAARDERADEBL. Punt III. Wegens periddieke aftreding op 1 Januari 1940 worden door armvoogden ter herbenoeming aanbevolen: te G-rouw: voor armvoogd Joh.vd.Schaaf en voor secretaris-boek houder R.Jaiisma. te Warga: voor armvoogd H.W.Boermans en voor secretaris-boek houder IJ.S.Kooistra. te Wartena: voor armvoogd C.van Balen en voor secretaris-boek houder T.Bosma. IV. Wij stellen U voor aan S.de Joq^onderwijzer aan de o.l.school te Roordahuizum een ziekteverlof te verleenen tot 1 December 1939. VII. Het door de Pinancieele Commissie uitgebrachte rapport luidt aldus "$)e Pinancieele Commissie,in wier handen om advies zijn gesteld de verschillende rekeningen over 1938,hééft de eer U mede te deelen,dat geene der genoemde rekeningen haar aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmer kingen. "Zij stelt derhalve Uwe vergadering voor,gemelde rekenin gen voorloopig vast te stellen zooals deze door Burgemeester en Wethouders zijn aangeboden." Gn®uw,10 October 1939. De Pinancieele Commissie voorn. J.Stienstra. H.S.Boonstra. J.Joh.de Boer. VIII. De slechte uitkomsten van de palingvisscherij gedurende de laatste jaren,gaf den houders der dichtvisscherijen meermalen aanleiding,bij ons aan te dringen op verlaging van de voor het hebben van dichtzetten in gemeentewater verschuldigde vergoe ding. ïïa ingesteld onderzoek inzake de bedrijfsuitkomsten der dichtvisscheriijen, achten wij eene verlaging van de daarvoor over 1939 verschuldigde vergoedingen met 50 alleszins billijk,waar om wij U voorstellen daartoe te besluiten. IX. Door den Bestuurdersbond Idaarderadeel wordt verzocht,in verband met de prijsstijging der allernoodzakelijkste levens- behoef ten,bij de regeering aan te dringen op eene verhooging van de steunnormen en werkverschaffingsloonen. Voorts is van den heer A.van der lest,lid van den raad dezer gemeente,navolgend schriftelijk voorstel ontvangen: de Raad noodigt Burgemeester en Wethouders uit,zich onverwijld met"de regeering in verbinding te stellen,teneinde te berei- Ickapdat "1»a»de steunuitkeeringen en de werkverschaffingsloonen met 10 worden verhoogd; b.de z.g. B.-steun wordt verruimd? c.een verhoogde brandstoffentoeslag wordt verstrekt. "2.De Raad verzoekt Burgemeester en Wethouders maatregelen te 'nemen welke er toe leiden,dat de steunuitkeeringen aan arm lastigen ten spoedigste met 10 worden verhoogd. „3.De Raad verzfcekt Burgemeester en Wethouders een voorstel by het georganiseerd overleg aanhangig te maken voor het verstrek ken van een duirtetoeslag van ten minste 5 op loonen en sala rissen van het gemeentepersoneel. Hoewel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3