Hoewel ook wij overtuigd zijn,dat eene verhooging der steun™ normen en werkverschaffingsloonen alleszins gewenscht is,meenen wij toch,dat een daar-feoe strekkend door ons tot de regeering te richten verzoek zeer weinig kans san slagen zal hebben,wijl het hier niet een speciaal voor onze gemeente van belang zijnde aangelegenheid,doch eene voor het geheele land geldende rege ling betreft.Ditzelfde geldt met betrekking tot een verhoogden brandstoffentoeslag. Naar onze meening is het organisatorisch juister en de kans op het bereiken van resultaat grooter,indien een verzoek als bovenbedoeld door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten bij de regeering wordt ingediend en bepleit.Om deze reden stel len wij U voor,een daartoe strekkend verzoek tot genoemde ver- eeniging te richten. Voor verruiming van de z^g. B.steun achten wij geen vol doende reden aanwezig,aangezien het gemiddeld aantal werkloozen in onze gemeente belangrijk lager is dan het aantal ,waarvoor B-steun mag worden verttrektzoodat eene ruimere B-steunver- strekking daardoor reeds mogelijk is geworden. Het bepalen van de steunbedragen ten behoeve van de arm lastigen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de burger lijke armbesturen,voor wien het "behoefte-element" een beslis sender factor vormt.Een verhooging dezer bedragen met een bepaald percentage is voorts in strijd met de Armenwet. Voor de toekenning van een duurtetoeslag op loonen én sa larissen van gemeenrepersoneel achten wij thans den tijd nog niet gekomen. Bij raadsbesluiten van 28 Februari en 13 April 1939 werd van den heer H.B.Halbertsma te Grouw aangekocht de z.g. Molen- polle.ter grootte van 130 M2 tegen een koopprijs van 1 .- per M2 en een gedeelte van het Molenpad ter grootte van 160 M2 tegen een koopprijs van 1 .-. Gebleken is,dat het Molenpad niet aan den heer H.B.Halberte sma voornoemd in eigendom toebehoort doch aan de N.V.Halbert- sma's Fabrieken voor Houtbewerking en dat het voorts ter com pleteering van het geheel der reeds door de gemeente aan ge kochte bouwterreinen gewenscht is,dat alsnog een gedeelte van het kadastrale perceel,sectie A.noB2454,ter grootte van 320 M2 en den daarbij behoorend gedeelte sloot ter oppervlakte van 50 M2 wordt aangekocht. In verband mot vorenstaande stellen wij U voor te besluiten: a.bovenbedoeld besluit van 13 April 1939 aldus te wijzigen, dat daarin in de plaats van "den Heer H.B.Ëalbertsma fabri kant" en "H.B.Halbertsma" wordt gelezen; "de N.V.Halbertsmas Fabrieken voor Houtbewerking" b.tot aankoop van de N.V.Halbertsma7s Fabrieken voor Houtbewer king te Grouw,van de meest Oöstelijk gelegen strook grond vanhet kadastrale perceel gemeente Grouw,sectie A.no.2454,te» grootte van 320 M2 en van een tot genoemd kadastraal perceel behoorend gedeelte sloot ter grootte van 50 M2,tegen een 'koopprijs van in totaal 320.- een en ander onder de na- volgende voorwaarden 1o.dat de noodige afscheidingen door en op kosten van ver koopster moeten worden daargesteld en onderhouden; en 2o.dat de op de overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente De algeheele vernieuwing van het Halbertsmaplein gepaard gaande met den aanleg van trottoir,maakt het gewonscht,dat de grond waarop dtt trottoir is aangelegd met de zich daarin bevindende bestrating aan de gemeente in eigendom,onderhoud en beheer wordt overgedragen. Na onderhandeling hebben de verschillende eigenaren zich allen bereid verklaard,hunne eigendomsrechten op bedoelden grond

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5