grond en de betrating aan de gemeente over te dragen tegen betaling aan de gemeente van een onderhoudsbijdragevoor zoovc daartoe aanleiding mocht bestas i. Bij de bepaling der verschillende onderhoudsbijdragen,welke in het bij de raadsstukken gevoegd besluit zijn opgenomen,is rekening "gehouden met den meer of minder goeden toe stand, waar in de oude bestrating of betegeling verkeert, Wij stellen U voor,tot bedoelde overname op de in het con cept-besluit opgenomen voorwaarden te besluiten. Punt XII. In Uwe vergadering van 20 Juli jl. werd besloten tot stich ting van nieuwe onderwijzerswoningen te Warga en te Wartena. Verschillende besprekingen zijn noodig geweest alvorens Gedeputeerde Staten bereid werden gevonden aan dit besluit hun ne goedkeuring te hechten. De inmiddelè ingetreden mobilisatie deed de prijzen der bouwmaterialen voortdurend stijgen,zoodattoon tenslotte de vereischte goedkeuring werd verkregon(13 September) moefct wor den getracht eene onmiddellijke aanbesteding der woningen te bewerkstelligen. Waar de algemeene aannemersbond bij van rijkswege gehouden aanbestedingen reeds het standpunt had ingenomen,dat slechts werd ingeschreven indien de aanbesteder alle risico van prijs- w en loonstijging voor zijne rekening nam,was openbare aanbeste ding in ons geval practisch niet meer mogelijk.Dit toch zou hebben boteckend,dat,wegens te hooge bouwkosten,van den bouw der woningen moest worden af ge zien, althans, dat een ujSstal van eenigc jaren daarvan moest worden gevreesd. Ons stellende op het standpuntdat uit- of afstel van den bouw der woningen niet in het belang der gemeente washebben wij gepoogd door onderhandsche aanbesteding aan de mislukking van het gestelde doel,tot welk^erwezenlijking na veel moeite toestemming was verkregen,te ontkomen.Aan den heer B,Bijlstra te Wartena werd daartoe op korten termijn prijsopgaaf gevraagd, met als resultaatdat deze zich bereid verklaarde de beide wo ningen te bouwen tegen een prijs welke por woning plm./ 900.- hooger was dan de aanvankelijke raming,doch waarbij de risico van prijsstijging dor bouwmaterialen geheel voor rekening van den aannemer kwam.Na onmiddellijk gepleegd overleg met Gede puteerde Staten werd besloten den bouw der woningen aan Bijl stra voornoemd op te dragen. Deze opdracht is voor de timmerliedenpatroons aanleiding geweest tot U een adres te richten,waarin de door ons gevolgi&e handelwijze wordt veroordeeld.Wij zijn niettemin van meening, dat het gemeentebelang - hetwelk uitgaat boven het particulier belang der timmerliedenpatroons - de door ons verrichte hande ling oischtc. Wij stellen U daarom voor,bedoeld adres voor kennisgeving aan te nemen en de opdracht van den bouw der beide woningen aan B.Bijlstra voornoemd te bekrachtigen. Ons is gebleken,dat te Wartena belangstelling bestaat voor aankoop van de oude onderwijzerswoning aldaar.In hoeverre dit ook met betrekking tot de oude ondorwijzerswoning te Warga het geval is,is ons niet bekend. Het ligt in onze bedoeling van het erf van laatstgenoemde woning een strook grond ter breedte van plm. 5 M. bij de aan grenzende speelplaats der o.l.school te voegen.Overigens heb ben wij/^ecn der beide panden eene bepaalde bestemmingfwaarom wij U voorstellen ons te machtigen bedoelde woningen bij pu blieke inschrijving te koop aan te bieden. Over eventueolen verkoop kan alsdan in eene volgende ver gadering worden beslist. Punt XIII. voor Punt XIV.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7