r Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Dinsdag 5 December 1939, des voormid dags 9-g- uur. Grouw, 29 November 1939. De Burgemeester, PUNTEN VAN BEHANDELING: I. Installatie nieuw benoemd raadslid. II. Notulen. III. Mededeelingen. IV. Benoeming leden der Damescommissi├źn. V. Benoeming leden der Commission tot wering van school verzuim. VI. Bespreking verordening ex.art. 12 der Oorlogswet. VII. Behandeling der begrootingen voor 1940. VIII. Vaststelling verordening tot heffing van opcenten op de Gemeentefondsbelasting. IX. &jex verordening op het beheer van het G.E.B. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 1