Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADBBL Punt IV. Door de Damescommissie^worden aanbevolen: te Grouw: Mevr.T.Scheffer-Meijer (per.aftr.) vacature Mevr,P.Bouma- de Visser. 1Mevr. A.de Jong-Moedt 2. L.haites-Advocaat te Warga: Mevr. A.de Vries-Bottema (per.aftr. te Wartena: Mevr. S.Bosma-Lantinga l te Roordahuizum; Mevr. S.v.d.Berg-Van Dam (per.aftr., Wegens periodieke aftreding op 1 Januari a.s. wor den ter herbenoeming aanbevolen: te Grouw: P.G. Bos aldaar; en 4. fov, v„ te Roordahuizum: S.Sijtema te Ifaard. ®nr noeming in de vacature Joh.G.v.d.Mark te Warga wor den aanbevolen: 1.Joh.IJ. v.d. Mark te Warga 2.Jan Joh. de Boer VI Ingevolge artmkel 12 der Oorlogswet stelt het mili tair gezag, na overleg met het betrokken burgerlij gezag de regelen vast nopens de hulp die de bevol king in de militaire werkzaamheden zal hebben te ver- *1 ft q ne n Door den opperbevelhebber is krachtens genoemd ar tikel den Raad een ontwerp-verordening ter beoordee ling toegezonden. Krachtens artikel 2 van dit ontwerp moet een afzo^ derliik register worden aangelegd vermeldende de man nelijke inwoners van 18-60 jarigen leeftijd aan wio.. het verrichten van persoonlijke diensten kan worden ^Het^wil ons voorkomen, dat met belangrijk minder arbeid en kosten het beoogde doel evengoed kan worden bereikt door het stellen eener aanteekenmg in kolom 24 van de persoonskaart van den betrokkene. Verder zullen ingevolge artikel 7 de persoonlijke diensten worden betaald met loonen gelijk aan de voor werkverschaffing geldende Met deze bepaling kunnen wij ons niet vereenigen, wijl naar onze meening voor deze diensten loonen over eenkomende met die van den plaatselijke loonstandaarc dienen te worden uitgekeerd. Wij stellen U voor, den opperbevelhebber dienover eenkomstig te berichten. n VII. Het door de Pinancieele Commissie uitgebracht rap port luidt als volgt: Aan den Raad der gemeente JE DAARDERADEEL^ M.H. De Pinancieele Commissie in wier handen zijn ge steld de verschillende bégrootingen voor den dienst 1940, heeft de eer IJ het navolgende te rapporteeren:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 3