GEMEENTEBEGROOTING Algemeene beschouwingen. Met waardeering heeft de commissie van den inhoud der aangeboden begrootingen met bijlagen kennis genomen, ter wijl het in de algemeene beschouwingen omschreven beleid hare volle instemming heeft. V olkshui sve sting Aangezien de behoefte aan arbeiderswoningen nog steeds groot is, zullen eventueele voorstellen tot nieuwbouw met belangstelling worden tegemoet gezien. Openbare werken De commissie, overtuigd van de vele gebreken welke het gemeentehuis aankleven en de zeer onvoldoende ruimte welke het voor de verschillende diensten biedt, is met Bur gemeester en Wethouders van meening, dat daaraan geen gel den voor het aanbrengen van verbeteringen moeten worden besteed. Ook is de commissie van oordeel, dat slechts door de stichting van een nieuw aan de eischen des tijds beantwoor dend gemeentehuis, eene bevredigende oplossing kan worden •verkregen en de tegenwoordige tijdsomstandigheden voor den bouw daarvan niet zeer gunstig zijn. Niettemin is zij van meening, dat deze omstandigheden niet beletten, reeds thans de voor dien bouw noodige plannen voor te boreiden, teneinde, zoodra de tijdsomstandigheden daartoe gunstig wo.r den, zoo spoedig mogelijk met de uitvoering daarvan te kun nen aanvangen. Zij stelt daarom Uwen Raad voor, Burgemeester en Wethou ders op te dragen bedoelde voorbereidingen te treffen en -daartoe strekkende bouwplannen in 1940 aan den Raad ter be oordeeling over te leggen. Het voor aanleg en onderhoud van ijswegen uitgetrokken bedrag is met instemming begroet en wekt de hoop, dat eene betere uitvoering dan in 1939 mogelijk was, daarvan mag worden verwacht. Kweekeling met akte Naast de kweekeling met akte eischen ook het handwerkon- derwijs en de bewaarscholen de onverflauwde aandacht. De omstandigheden in aanmerking genomen, kan echter de commissie geene vrijheid vinden, voorstellen te doen tot het aanbrengen van verbeteringen in den bestaanden toestand Zij sluit zich aan bij en heeft volkomen vertrouwen in de toezegging van Burgemeester en Wethouders dat, zoodra voorziening van gemeentewege mogelijk is, daartoe strekkend voostellen zullen worden gedaan. Met voldoening werd kennis genomen van de namens Burge meester en Wethouders gedane mededeeling, dat de voor stich ting van rijwielbeirgplaatsen bij de o.l.scholen te Warga en Wartena benoodigde gelden, tot een totaalbedrag van 420.- alsnog op de begrooting voor 1940 zullen worden uitgetrok ken. EIECTRICITEITSBEDRIJF Met de door Burgemeester en Wethouders gedane voorstellen kan de commissie zich vereenigen. Overigens hebben de verschillende begrootingen ons tot geene op- of aanmerkingen aanleiding gegeven. Grouw, 27 November 1939. De Financieele Commissie voornoemd, (get.) J. Stienstra. H. Boonstra. Jan Joh. de Boer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 5