Punt VIII. De verordening tot heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting moet telken jare opnieuw worden vastgesteld en goedgekeurd. Wij stellen U voor tot deze vaststelling te beslui+- IX. Deze w ijziging betreft de in het slot van onzen aanbiedingsbrief der begrootingen bedoelde verandering van de afschrijvingspercentages voor bovengrondsch laagspanningsnet, elecHrciteitsmeters en huisaanslui tingen, Voorgesteld wordt, de in artikel 20, 2e lid, sub, e f en g genoemde percentages van 4, 10 en 10, te wijzi gen in respectievelijk 5, 6 en 6. Grouw, 29 November 1939. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel A

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1939 | | pagina 7