idaarderadeel. 1 Aan Heeren Leden van den Raad. der gemeente Hierbij roep ik U op tot het houden eener rasd svergade- ring öp Maandag 4 9 Februari 1940,des voormiddags 9"2" uur. Grouw,15 Februari 1940. De Burgemeester van Idaarderadeel^ POTTER YAN BEHAHDELING: I. Notulen. II. Mededeelingen. III. Voorstel tot toetreding als lid van de Ned.Heidemaatschap pij. IV. Verzoek van armvoogden te Idaard c.a. om machtiging tot af- en overschrijving. V. Verzoek van armvoogden te Wartena c.a. om een verhoogd sub sidie voor 1939. VI. Verzoek om een voorschot op de vergoeding ingevolge artikel 101 der L.O.wet 1920. VII, Voorstel tot verkoop van de oude onderwijzerswoningen te Warga en Wartena. VIII. Voorstel tót aai koop van bouwterrein voor een nieuw gemeen tehuis. IX. Verz^ekr^JB^erlenging ontruimingsterrein onbewoonbaarver- klaarde woningen. X. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van woningen. XI, Voorstel tot wijziging van de verordening op het beheer van het Grondbedrijf. XII. Voorstel tot wijziging van de Algemeene Politieverordening, XIII. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe Verordening - Veldwachters XI7. Voorstel tot wijziging van het Ambtenarenreglement. XV, Machtiging tot verkoop van de vrucht van het z.gi Pastorieland te Warga; v;- >1 Gesloten zitting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1