Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente IDaaRDERADEEL. Punt III. V. VI. VII. VIII. ader. De gunstige ervaringen in deze gemeente opgedaan bij de uitvoering van werkverschaffingsobjecten door de Eed.Heide- maatschappijzijn voor ons reden om naar aanleiding van een van haar ontvangen verzoek U voor te stellen,te besluiten tot toetreding der gemeente als lid dier maatschappij en der afdeeling Leeuwarden. De hieraan verbonden kosten bedragen 2.50 per jaar. De toename van het aai tal ziektegevallen is oorzaak,dat de daarvoor door Armvoogden te Wartena op de begrooting voor 1939 uitgetrokken bedragen ontoereikend zijn gebleken,zoodat ter dekking der meerdere uitgaven eene verhooging van het voor 1939 toegestane subsidie met 200.- wordt gevraagd. Wij stellen U voor,het verhoogde subsidie toe te kennen. Ingevolge de L.O.wet 1920 hebben de Besturen der Bij zondere scholen recht op een voorschot gelijk aan het op de gemeentebegrooting voor 1940 daarvoor geraamde bedrag,zijnde 11.43 per leerling. Wij stellen U mitsdien voor,aan de besturen der Bijzon dere scholen voor 1940 de navolgende voorschotten te verlee- nen: R.K.school te Warga 45 x 1143 514.35 Bijz. Wartena -$£*-82 x 11.43 -455*14 Voor de bij openbare inschrijving te koop aangeboden onderwijzerswoningen te Warga en Wartena,zijn de navolgende aanbiedingen ingekomen: Warga(erfpacht 37.25) É.Boermans te Warga 1350.- P.Sijtema te Warga 1400.- Wartena:(eigen grond) Sj.D.van der Veen te Wartena 1525.- P.Beeksma te Wartena 1831.- R.Bijlsma te Wartena 1910- Waar de geboden sommen ons aannemelijk voorkomen,stellen wij U voor tot verkbop aan de hoogste inschrijvers te beslui- ten4 te komen/ De noodzakelijkheid,om in de naaste toekomst/tof "stichting van een nieuw gemeentehuiswas eenige maanden/voor ons reden om rond te zien naar eeli voor dit doel geschikt bouwterrein. De keus daarvoor is te Grouw zeer gering,omdat eenerzij/e vfcbr een dergelijk bouwwerk een goeden stand en eene geschik te omgeving wordt vereischt en anderzijds het terrein zooda nig gelegen moet zijn,dat het te stichten gemeentehuis deel blijft uitmaken van het dorpsgeheel en gemakkelijk te berei ken is. Behalve de mogelijkheid tot ruiling van het bestaande ge meentehuis tegen eert ander perceel,kwam naar onze meening slechts eén vrij tePrein voor het gestelde doel in aanmerking, n.m. het aan de Gereformeerde Kerk te Grouw/Ipnsum in eigen dom toebehoorend bouwterrein gelegen aan den Stationsweg, kadastraal bekend gemeente Grouw,sectie A.nos.901 en 1511» welk terrein bij een frontbreedte van 31 M. en een minimum diepte van 55 M.,eene oppervlakte heeft van 1705 M2,waar van 1645 M2 bouwterrein. De door

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3