445 i De door ons gevoerde onderhandelingen hebben er "toe ge leid, dat de aanvankelijk gevraagde koopprijs ad 4935.- 3,- per M2) is verlaagd tot 4000.-,welk bedrag als uiterste koopprijs dient te worden beschouwd. Aannemendedat voor het aan den Stationsweg gelegen ge deelte van het aangeboden terrein,ter grootte van 1085 M een prijs van 3.- per m2 j 3255.- niet te hoog is te achten,zal de kostprijs van het overige terreingedeelte, ter grootte van 569 M2 745.- of '1.33 per M2 bedragen. Waar bij deze koopprijzen de aaakoop van het aangeboden bouwterrein,ook zonder dat de bedoeling voorzat daaraan eene bijzondere bestemming te geven,reeds ernstige overweging zou verdienen,wil het ons voorkomen,datin aanmerking nemen de het doel waarvoor het terrein zal worden bestemd en het ontbreken van een ander voor dit doel geschikt terrein,de thans gevraagde koopprijs zeer aainemelijk is te achten. Aangezien de ruiling waarop wij boven doelden niet moge lijk bleek te zijn,stellen wij U voor,tot aankoop van het aangeboden terrein tegen een koopprijs van 4000.- te be sluiten. Door het Burgerlijk ürmbestuur te Grouw en door S.Boon stra te Warga wordt gevraagd,de ontruimingstermijnen voor de onbewoonbaarverklaarde woningen,resp. bewoond door de Wed. IJ.Bijlsma en door adressantwelke 31 December jl. waren ver streken, te willen verlehgen tot resp. 12 Mei en 31 Dec.1940. Wij stellen U voor daartoe te besluiten. In samenwerking met den Inspecteur der Volksgezondheid is een onderzoek ingesteld naar de bewoonbaarheid van ver schillende woningen te Grouw en Warga,waarbij bleek,dat do navolgende niet door het aanbrengen van verbeteringen in een behoorlijk bewoonbaren staat te brengen woningen voor direc te onbewoonbaarverklaring in aanmerking komen: GROUW no155bewoner Sikke Jellema 156, Mej»Pide Boer 185, Wed.v.Zandbergen 239, M.vd» Ploeg 245, Wed.RiPrankena 246, Wed.JjPijl 248, Bauke Visser. 249, H.Pijl 250, Arend èe Jong 251 G.vd.Schaaf 299, Joh.Zwerver 343, Wed.Joh.Zwerver 346, Wed.IJ.H;Sytema 348, P.Hallema 356, Wigle B.Kleinhuis 364, T.Engelsma 367, M.Bruinsma. 373, P.Tjeerdsma 387, R.Tiekstra 388, P.vd.Zwaag 389, S.Jonker 402, Abe vd.Zee 403, Jac.Tjeerdsma 429 j Wolke Jongstra 444, Wed.H.B.Giezen P.Zwerver 451 Mej.Dora IJska 464, P.Kleinhuis 466, E.Groothelm 496, Wed.S.Bokma Punt IX. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5