Art.41. Het is verbodeh door middel van een muziekinstrumentra dio1- of ander toestel,bestemd tot het hoorbaar maken van muziek of de menschelijke stem,hetzij in de buitenlucht, hetzij in een afgesloten ruimte,geluid te maken op zoodanige wijze,dat zulks op den openbaren weg hoorbaar of voor anderen hinderlijk is. Punt XIII. De bestaande verordening regelende de eischen van benoem baarheid en de bezoldiging van de veldwachtersis goedgekeurd tot 29 Juni a.s.,zoodat vóór dien datum eene nieuwe verorde ning moet worden vastgesteld. Het hiernevensgaand ontwerp eener nieuwe Verordening-Veld wachters komt in hoofzaak overeen met de thans bestaande, doch wijkt daarvan zeer in het bijzonder af in artikel 13» 2e lid. Ingevolge de geldende bepalingen wordt tijdens het vervullen van militairen dienst ingeval van oorlog,oorlogs gevaar of andere buitengewone omstandigheden,de bezoldiging der veldwachters gedurende dertig dagen ten volle uitgekeerd en daarna hetgeen deze meer bedraagt dan het militair inkomen. Het gevolg hiervan is,dat de gemobiliseerde voor zoover hij kostwinner of medekostwinner is,niet voor het ontvangen van kostwinnersvergoeding in aanmerking kan komen.Het Rijk wordt daardoor ten koste van de gemeente,die den vervanger bezoldigtontlast van het betalen van kostwinnersvergoeding w ten behoeve van de gezinnen van gemobiliseerde veldwachters. Dit te voorkomen,is de bedoeling van het nieuw voorgestel de artikel 13,2e lid. Krachtens deze bepaling wordt het be drag der bezoldiging verminderd met dat van het militair inkomen en de kostwinnersvergoeding der verwanten. Wij stellen U voor het aai geboden ontwerp verordening vast te stellen. XIV. Het bij punt XIII ten aanzien van de uitbetaling der be zoldiging van de gemeenteveldwachters opgemerkte,geldt even zeer met betrekking tot de bezoldiging van het overige ge- meent epersoneel, weshalve wij U voorstellen,artikel 41 b,le lid van het Ambtenaren-reglement te wijzigen en te doen luiden als volgt: 1*De Ambtenaardie in verband met oorlog,oorlogsvaar of andere buitengewone omstandigheden,verplichten werkelijken dienst verrichtgeniet gedurende dertig dagen de volle aan w zijn ambt verbonden bezoldiging,Daarna wordt,indien de som van de militaire bezoldiging van den ambtenaar en de kost winnersvergoeding, waa: op zijn verwanten aanspraak kunnen ma ken,lager is dan de bezoldiging in gemeentedienst,de laatst bedoelde bezoldiging tot zoodanig bedrag verminderd,dat dat bedrag,gevoegd bij de militaire bezoldiging en de kostwinnerj=- vergoeding,gelijk is aan'de bezoldiging verbonden aan de ge meentelijke functie. Grouw15 Pebruari 1940. Burgemeester en Wethouders vanIïkARPERADEEI a ,^^Burgeme ester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 9