Aan Heercn Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raadsvergadering op Maandag 1 April 1940,des voormiddags 9^ uur. Grouw,21 Maart 1940. De Burgemeester van Idaarderadeel POTTEN VAN BEHANDELING I. Notulen. II, Mededeelingen. III. Vaststelling der vergoeding voor de bijzondere scholen over 1937. IV. Drie jaarlijksche verrekening met de R.C.School te Warga. V. Mauhtiging tot verhuting van het land aan den Nesserweg. VI. Salarieering-administratief personeel. VII. Verzoeken inzake duurtetoeslag en salarisverhooging. VIII. Voorstel tot verkoop van een bouwterrein. IX. Vaststelling van een schr√Čbverbod. X. Vaststelling van een nieuw Reglement van Orde voor de raads vergaderingen XI. Wijziging der begrooting dienst 1939. XII. Voorstel tot het verleenen van voorschotten en krotop ruiming sbij dragen aan de woningbouwvereeniging"Idaarderadeel" voor den bouw van woningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1