De Raad der gemeente Idaarderadeel j BESLUIT: vast te stellen navolgende Verordening tot beperking van het gebruik van leidingwater. Artikel 1 Het is verboden: a.straten trottoirs,stoepen,portieken en binnenplaatsen met leidingwater te schrabben te besproeien of daarop leidingwater te spoelen; b.geveis,ramen en deuren te besproeien,bespuiten of schoon te maken met leidingwater; ^leidingwater aan te wenden voor automatische spoeling van urinoirsy 5 d.leidingwater aan te wenden voor brandblussching,anders dan m geval van een begin van brand. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd van het bepaal- e in dit artikel ontheffing te verleenen onder door hen te stellen voorwaarden. Artikel 2 De zorg voor de naleving van deze verordening is op gedragen aan de ambtenaren van politie.Aan hen wordt te ïen einde de last verstrekt erven en gebouwen,geen wo- ?p£Sw?-|Z* e,Je ^llen tj-jde binnen te treden,ondanks den wil der gebruikers. Artikel 3. Overtreding van debepalingen dezer verordening wordt §estraft me"t hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Artikel 4. Deze verordening wordt afgekondigd onmiddellijk na hare vaststelling en treedt in werking op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdstip. GROUW,1 April 1940. De Raad voornoemd Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 11