Reglement van Orde voor de vergade ringen van den Raad der gemeente Idaardera- deel HOOFDSTUK I Onderzoek der geloofsbrieven. Artikel 1 De geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden worden,met de in artikel 18 der gemeentewet vereischte stukken,gesteld in handen aener door den voorzitter te benoemen uommissie van drie leden. Artikel 2. Deze commissie brengt,na gedaan onderzoek der in hare han den gestelde stukken,bij monde van een daartoe door haar aan gewezen lid,verslag uit en doet naar aanleiding daarvan aan den raad bepaalde voorstellen. De raad beslist daarover dadelijk of,zoo de zaak uitstel vordert,in de eerstvolgende vergadering. HOOFDSTUK II Van den Voorzitter. Artikel De voorzitter is belast met de leiding der werkzaamheden en met de handhaving der orde bij de beraadslagingen. Hij verleent het woord,stelt de door de vergadering te beslissen vraagpunten en kondigt de uitkomsten der stemmingen ctctn Indien hij zulks noodig acht achorst hij de vergadering voor een door hem te bepalen tijd. HOOFDSTUK III Van het houden van vergaderingen Artikel 4. De leden teekenen hun naam op de presentielijst. Aan de hand van die lijst wordt het presentiegeld der raads leden uitgekeerd. Artikel 5 Wanneer een kwartier na het voor het houden der vergadering "tijdstip blijkens de presentielijst het vereischte aantal leden niet tegenwoordig is,doet de voorzitter de namen der aanwezige leden aflezen en heft daarna de bijeen komst op. J het bepaalde^in het eerste lid van dit artikel vindt geen toepassing m het geval bedoeld in artikel 54,4e lid der Ge meentewet. w Artikel 6 In de maand September van het jaar waarin de raadsverkiezing wordt gehouden worden de zitplaatsen der ledenuitgezonderd die der wethoudersbij loting aangewezen. raith°U(hebben zitplaats ter rechter- ,de secretaris ter linkerzijde van den voorzitter. Artikel 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 13