Artikel 1 3 De leden spreken van hunne zitplaatsen. Geen spreker mag in zijn fede gestoord worden,tenzij de voorzitter het noodig oordeelt,hem tot de orde te roepen. De voorzitter roept den spreker,die van het onderworp in beraadslaging afwijkt,terug tot do behandeling van dat onderwerp Indien e.„n spreker zich beleedigende of onvoegzame uitdrukkingen veroorlooftof op welke wijze ook,de orde verstoortwordt hij door den voorzitter tot de orde ge roepen. t Artikel 14. Wanne fanneer een spreker voortgaat van het onderwerp af wijken,beleedigende of onvoegzame uitdrukkingen te gebruiken,de orde te serstoren of zich niet houdt aan de ingevolge artikel 11 gestelde regelen,ontneemt de voorzitter hem het woord.Hiervan is geen beroep oo den raad toegelaten. In de vergaderingwaarin dit plaats vindt,kan het lid wien het woord is ontnomen,aan de beraadslaging over het m behassdeling zijnde voorstel,niet meer deelnemen» Artikel 1 5 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 72 der Gemeente- voorzitter aan den raad voorstellen,aan een lid,dat door zijn gedragingen den geregelden gang van zaken belemmertvoor de eerste maal voor don dag waarop het besluit genomen wordt,en bij herhaling voor een be paalden tijd doch niet langer dan voor drie vergaderingen den toegang tot de vergaderingen te ontzeggen. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd.Bij aanneming moet hot lid de vergadering onmiddellijk verlaten.Weigert het lid aan bedoeld raadsbesluit gevolg te geVen,dan doet de burgemeester hem verwijderen. Indien aan een lid de toegang tot de vergadering is ontzegd,wordt zijn naam van de presentielijst afgevoerd. Artikel 1 6 Mat uitzonderihg van den voorzitterden wethouder die inlichtingen geeft en het raadslidwiens voorstel in be raadslaging is,voert niemand meer dan tweemalen het woord gadering 6 onderwerp,tenzij met toestemming dor ver- Over een motie van orde wordt niet het woord gevoerd doch tersond gestemd. Artikel 17. De beraadslaging over voorstellen,welke in onderdeelen 2ijn ge splitst-bepaalt zich eerst tot de zaak in het al gemeen en loopt vervolgens over de onderdeelen afzonder- J-i 3-K De stemming heeft plaats eerst over de onderdeelen af zonderlijk, vervolgens over het geheel. Artikel 1 8. Ieder lid heeft het r^cht naar aanleiding van een aan hangig voorstel of rapport,mits schriftelijk,voorstellen of amendementen bij dan voorzitter in te diehen. Deze voorstellen of amendementen moeten,tenzij zij een Ooi 1 'i;5n van in de versadering gevoerde beraad- SïaSÏS?nZ°0r den aanvanS dür vergadering waarin het voorstel of rapport zal worden behandeld,worden ingediend. Artikel 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 17