Artikel 19» Een voorstel of amendementals bedoeld in artikel 18, kan geen onderwerp van beraadslaging uitmaken,indien het niet door minstens een ander lid wordt ondersteund. Artikel 20, Wanneer amendementen en subamendementen zijn voorge dragen en ondersteundwordt eerst over elk subamendement, daarna over het amendement zelve en vervolgens over het artikei of voorstel,waarop het betrekking heeft,gestemd. Zijn verschillende amendementen voorgesteld,dan heeft bij de stemming het amendementdat de verste strekking heeft,den voorrang. Artikel 21 Indien de voorzitter oordeelt,dat eene zaak voldoende is toegelichtstelt hij aan de vergadering de sluiting der beraadslaging voor. Deze sluiting kan ook doer een der leden worden voor gesteld; zoodanig voorstel komt echter niet in stemming, zoo niet twee andere leden het ondersteunen. Artikel 22. Bij hoofdelijke stemming is ieder lid,voor zoover de wet hem niet vüorschrijft zich van medestemmen te ont houden, verplicht zijn stem uit te brengen en zulks te doen met de woorden "voor" of "tegen"zonder ecnige bij voeging. De hoofdelijke stemming geschiedt naar de volgorde van de presentielijst;bij het lot wordt bepaald,bij welk nummer van de prsentielijst de omvraag zal aanvangen. HOOFDSTUK IV. Van benoemingen en voordrachten. Artikel 23. Indien schriftelijk moet worden gestemd,benoemt de voorzitter twee leden tot stemopnemers De leden die zich ingevolge de bepalingen der Oemeente' wet van medestommen moeten onthouden,geven daarvan voor den aanvang der stemming kennis aan den voorzitter. De stemopnemers onderzoeken ®f het aantal ingeleverde briefjes overeenkomt met dat der leden,die aan de stem ming hebben deelgenomen, Ds inhoud van elk briefje wordt door den voorzitter voorgelegen,door een der stemopnemers nagezien en door den anderen en den secretaris opgeteekend. Ingeval van twijfel over den inhoud van een briefje beslist de raad. Artikel 24. ir hebben zooveel stemmingen plaats als personen te kiezen of voor te dragen zijn,tenzij de vergadering goed vindt,meer dan een persoon tegelijk te kiezen. Artikel 25. Briefjesdie niet ingevuld zijn,geen persoon duidelijk aanwijzen of die,wanneer bij herstemming of voordrachten de keuze tot bepaalde personen beperkt is,met ean andere naam zijn ingevuld,zijn ongeldig en worden,t*t bepaling van de volstrekte meerderheid,afgetrekken van het getal leden,dat aan de stemming heeft deelgenomen. Ingeval van twijfel over d^n inhoud van een briefje beslist de raad. J Artikel 36

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 19