~tS zlch wensoht te Artikel 26. Een stemming is nietig,indien meer stembriefjes blij ken te zijn ingeleverd dan het getal leden die aan de stemming hebben deelgenomen,en het verschil van invloed heeft kunnen zijn op de verkregen meerderheid. Artikel 27. Wanneer niemand bij eerste stemming de volstrekte meer- erheid heeft verkregen,wordt tot een tweede vrije stem ming overgegaan. d ds 0aLbd;j d®ze §een volstrekte moerderheid verkregen dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen,die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkre- go n Indien de meeste stemmen ®ver meerdere personen zijn verdeeld beslist het lot ui9 van degene,die evenve!ï stemmen hebben bekomen,op het tweetal zal of zullen wor- U.on oGjp_Lclci u S"U he^lof11 d<3 d°rde s1:0mm:i-në de stemmen stakenbeslist Artikel 28. Wanneer ingevolge het vorige artikel het lot moet be slissen,worden de namen van hen tusschen wie deze be slissing moet plaats hebben door een dcQ* stemopnemers on afzonderlijke briefjes van gelijke grootte geschoven i wijze Deze briefjes,op gelijke/in vieren gevouwtn.wordln in een bus gedaan en omgeschud.Daarna worit door den secre- voSzSi?tnrd?r.brie,fdeS ï1? de bUS gnomen en aan den bnGfifJii igeStöld,De persoon,wiens naam op dit orielje staat,is gekozen. Artikel 29. Wanneer de stemming is afgeloopen,worden de stembrief jes door den voorzitter vernietigd. HOOFDSTUK Y. Van de Commissiën. Artikel 30. v -1-4- De ontwerp-begrootingen alsmede de rekeningen van de i r0nn LVen en/e ^gerlijke armbfs?uïen,wSr- mS eon door den raad ui"t zijn midden be noemde fmancieele commissie van drie leden. raad. WOrden benoemd voor den zittingsduur van den De eommissie brengt aan den raad een schriftelijk ran port omtrent haar onderzoek: uitam-ueiijit rap- Artikel 31 luist! ten mlnste drie ledenjhet JoomtKS voorkomend geval door den Artikel 32 o^11C 1±d iS v'erPlich"t eene benoeming tot lid ee^er raetfs 1 de raad van ooraeeïL lït benoeming wettigen?^aVOerT^redenenhet niet aannemen'der Artikel 33

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 21