Ayjikel j33 Het in jaren oudste lid eener c®mmissie is voorzitter; zoo noodig wordt door de commissie een rapporteur aange wezen. De commissiën worden,indien zij dit verlangendoor den seoretaïris of een deor dezen aan te wijzen ambtenaar ter seoretariebijgestaan. Artikel 34. De aan den raad gerichte stukken,rakende onderwerpen terzake waarvan eene commissie is ingesteld,worden door den voorzittervoordat zij bij den raad ter tafel worden gebracht,in handen der betrekken commissie gesteld. Artikel 35. De commissie ad hoe brengt zoo spoedig mogelijk omtrent de haar opgedragen taak een rapport ^tit,waarin zoo moge lijk een bepaalde en omlijnde conclusie moet voorkomen. Van het gevoelen der minderheid wordt,zoo deze dit ver langt, in het rapport melding gemaakt. HOOFDSTUK VI Van de ter visie legging van stukken. Artikel 36 Alle op de behandeling in den raad betrekking hebbende stukken,worden zoo mogelijk tenminste 2 maal 24 uur,voor de vergadering van den raad,in het gemeentehuis ter inzage gele gd Geen lid mag eenig bij de raadsstukken ter visie gelegd stuk van de plaats der tervisielegging verwijderen. HOOFDSTUK VII Van de toehoorders Artikel 37. De toehoccders kunnen alleen de vergaderingen op de voor hen bepaalde plaatsen bijwonen. Alle teekenen van goed- of afkeuring zijn hun verboden. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van orde en stilte Toaboodersdie zich niet onmiddellijk naar de aanwij zingen van den voorzitter gedragen,worden op zijn last onmiddellijk verwijderd. HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen Artikel 38. In gevallon,waarin dit reglement niet voorziet,of inge val van verschillende uitleg of van twijfelraadpleegt de voorzitter de vergadering en wordt door deze beslist. Artikel 39. Dit reglement treedt in werking Alle vroeger ter zake vastgestelde bepalingen houden alsdan op van kracht te zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 23