Aan Hecren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL De ingevolge art.101 der L.O.wet 1920 aan de bijzondere 1. scholen toekomende vergoeding over 1937,waarop in het betrok ken dienstjaar reeds een voorschot werd verstrektwordt door den Raad vastgesteld nadat de gemeenterekening over dat dienstjaar door Gedeputeerde Staten definitief is vastgesteld. Waar dit laatste plaats vond bij besluit van 21 Februari jl,2e afd.no,130 stellen wij U voor,deze vergoeding,overeen komstig het bij de raadsstukken gevoegd concept-besluitover het jaar 1937 vast te stellen voor de bijzondere lagere school te Warga op 452.27 Wartena334.03 De drie jaarlijksche verrekening van de door de R.K.lagere school te Warga,overeenkomstig artikel 101 der L.O.wet 1920 genoten vergoeding,betreft de jaren 1935 tot en met 1937 en is uitgewerkt in een bij de raadsstukken gevoegd concept besluit met bijbehoorenden staat. Het na straataanleg en verkoop overgebleven gedeelte van het een vorig jaar aangekochte complex bouwterrein,gelegen ten Zuiden van het dorp Grouw,kan,voor zoover dit niet voor direct gebruik beschikbaar moet worden gehouden,als grasland worden verhuurd. De te verhuren peroeelen zijn respectievelijk 3.74 1 .94.40 en 0.49 h.a. groot. Het ligt in ons voornemen deze perceclen,na bekomen mach tiging van den kantonrechtervoor den tijd van 3 jaar te ver pachten en onder voorbehouddat de huurovereenkomst eindigt zoodra aan het verhuurde of een gedeelte daarvan eene bestem ming moet worden gegeven in het belang van volkshuisvesting, handel of nijverheid. Bij de in de laatste jaren gehouden besprekingen over de salarissen van het gemeentepersoneel is wel steeds naar vo ren gekomen,dat de salarieering van het administratieve per soneel onzer gemeente,met name van dat ter secretariein ver houding tot de loonen en salarissen van het overige perso neel, door ons te laag werd geacht.Een voorstel om deze op behoorlijk peil te brengen werd door ons nimmer gedaan,©adatna de in 1936 op aandrang van den Minister van Binnenlandsche Zaken verlaagde loonnormen van een groot deel van het ge meentepersoneel, de tijd daarvoor toen minder geschikt werd geacht Wij zijn thans evenwel van meening,dat de tijd voor deze jaarweddeherziening,welke wij geheel los van de prijsstij gingen der eerste levensbehoeften als gevolg van de buiten gewone tijdsomstandigheden willen zien beschouwd,is aangebro ken. In aanmerking nemende,dat onze gemeente met hare bijzonde re zorgen voor industrievreemdelingenverkeer,visscherijenz. een geheel ander aspect vertoont dan de meeste andere Friesche plattelandsgemeenten,waardoor ook de werkzaamheden welke van het administratieve personeel worden gevraagd veelvuldige^ en dikwijls van anderen aard zijn,waar tegenover staat eene be zoldiging welke,in vergelijking met die in deze andere ge meenten, zeer middelmatig moet worden genoemd,temeer waar de koeten van levensonderhoud in deze gemeente aanmerkelijk hooger

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3