hooger zijn dan elders in Friesland,meenen wij,dat een be scheiden verhooging dier bezoldiging billijk en in alle op zichten gewettigd is te achten. Overeenkomstig het betoog van onzen voorzitter,tegen een in 1938 gedaan verzoek tot verhooging van de jaarwedde van den kassier-boekhouder van het G.E.B.,dat eene herziening van diens salaris eerst zou kunnen worden overwogen als ook die van het secretariepersoneel aan de orde zou worden ge- steld,mecnen wij,dat ook thans de jaarwedde van dezen func- tionnaris nader onder de oogen moet worden gezien. De meerdere werkzaamheden als gevolg van de reorganisatie van het bedrijf tengevolge waarvan de chef-monteur werd ont slagen en de magazijnadministratie op den kassier-boekhouder overging,gevoegd bij die voortvloeiende,ecnerzijds uit do veranderde inrichting der administratie en anderzijds uit de geregelde uitbreiding van het bedrijf,zijn naar bnze meening voldoende reden,ook diens jaarwedde in de verhoo ging te doen deelen in dezelfde mate als dit voor den 2en ambtenaar ter secretarie,wiens salaris momenteel aan dat van den kassier-boekhouder gelijk is,wordt voorgesteld. Voorts is ons gebleken,dat de titulatuur van 1e,2e en 3g ambtenaar allengs in verschillende gemeenten is vervan gen door die van hoofdcommias,commies en adjunct-commies. Waar handhaving van de bestaande benamingen,vooral bij sollicitatie buiten Friesland,voor de betrokkenen nadeelig zou kunnen zijn,is deze in de aangeboden concept-verordening met de eischen van den tegenwoordigen tijd in overeenstemming gebracht. Wij stellen U mitsdien voor,de jaarwedden enz. van het secretariepersoneel vast te stellen^als in bijgevoegd ont- wcrp-verordening is aangegeven en d4€- van den kassier-boek houder bij het G.E.B. te bepalen op 2100.-. Kmt VII. Door de R.K.Standsorganisatie voor den werknemenden mid denstand wordt verzocht, op grond van de prijsstijging der eerste levensbehoeften aan de intellectueele werknemers een duurtetoeslag of salarisverhooging toe te kennen,terwijl de Algemeene Bed.Politiebond eene verhooging van de bezoldiging der gemeenteveldwachters vraagt. Het wil ons voorkomen dat voor toekenning van een duurte toeslag, gezien ook den ernstfcder tijden voor vele andere categorion dor bevolking,de tijd nog niet gekomen is. voor verhooging der salarissen van de gemeenteveldwach ters, welke pas in de vorige vergadering opnieuw werden vast gesteld, bestaat o.i. mede op grond van vorenstaandegeen reden. Wij stellen U mitsdien voor,op beide adressen afwijzend te beschikken. VIII. Door J.Rouwe te Leeuwarden wordt gevraagd hem het bouw terrein gelegen aan den Stationsweg tusschen de woning van het hoofd der u.l.o.school en van den gemeentearchitect op nader te bepalen voorwaarden in koop te willen afstaan. Bedoeld terrein,ter grootte van pl.m. 450 M2,is zeer gunstig gelegen,doch wordt doorsneden door een sloot. in verband met de gunstige ligging van het terrein en de te Grouw geldende grondprijzen meenen wij,dat een koop prijs van 4.- per M2 mag worden bedongen onder bepaling: ie.dat de aanwezige afscheidingen en rioleeringen in don koop' worden geacht te zijn begrepen; 2e.dat a<.«ade Westzijde voor gemeenschappelijke rekening eene afscnciding zal worden gemaakt gelijk aan die aan de uostzijde van het terrein; 3-e.dat een gedeelte sloot achter het erf der woning van het hoofd der u.l.o.school,ter lengte van 6 M,door kooper moet worden gedempt tegen vergoeding van he7 nog te ramen kosten- bedrag; 4e. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5