4e.dat de juiste grootte van het terrein bij nadere opmeting door den gemeentearchitect zal worden bepaald,naar den uit slag waarvan zoo noodig eene nadere verrekening van de koop som zal plaats vinden; 5e.dat alle lasten vanaf 1 Januari 1941,alsmede de op de overdracht vallende kosten,komen ten laste van den kooper. Wij stellen U voor tot den verkoop onder bovenvermelde voorwaarden te besluiten. Punt IX. De N.V,Intercommunale Waterleiding gebied Leeuwarden acht hetter beperking van het waterverbruik na het in werking stellen der lucht be scheming, gewenscht.dat een z.gj'schrob- verbod wordt uitgevaardigd. Waar bij een goede en regelmatig functionneerende water voorziening groote algemeene belangen zijn betrokken,stel len wij U voor,de in concept bijgevoegde verordening vast te stellen. bestaande reglement van orde voor de vergaderingen 7Dnoden raad dezer gemeente dateert reeds van 10 Augustus 1892 en bevat vele reeds verouderde in de praktijk geen toepassing meer vindende bepalingen,terwijl meerdere in den loop der jaren als noodzakelijk of gewenscht naar voren gekomen bepalingen(verwijdering uit de vergadering,uitoefe- ning vragenrecht,enzdaaraan ontbreken. dordn Gn -^n omstandigheid dat tot herdruk moest wor den overgegaan hebben wij aanleiding gevonden tot het ont remmen?11 QQn nieUW aan de eischen des tijds beantwoordend tcnWij stellen U voor tot de vaststelling daarvan te beslui- De toelichting tot dit punt zal ter vergadering worden gegeven,aangezien de bouwplannen nog geen vasten vorm hebben verkregen. GR0UW,21 Maart 1940. Burgemeester en Wethouders van Iflagfrderadeel, Burgemeester. Secretaris. XI

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 7