De Raad der gemeente Idaarderadeel BESLUIT: vast te stellen navolgende Verordening regelende het getal, den rang en de bezoldiging van het Sec^etariepersoïieed gemeente Idaarderadeel Artikel 1 Ter secretarie der gemeente Idaarderadeel zullen werkzaam zijn de navolgende ambtenaren: een hoofdcommieseen commios en twee adjunct-commiezen. Hoofdcommies en commies moeten in het bezit zijn van diploma A gemeente-administratieafgegeven door de Hederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen. Artikel 2. De jaarwedde bedraagt: a.voor den hoofdcommissie 2125.- - 2525.-, b. Commies 1600.- - 2000.-; c. de adjunct-commiezen 900,- - 1300.-. Deze jaarwedden worden,vdcsr het bezit van het in artikel 1 ge noemde diploma,met 100.- verhoogd. Artikel 3. De periodieke verhoogingen bedragen 100.- en worden telkens na een jaar diensttijd toegekend,indien,naar het oordeel van Bur gemeester en Wethouders,ijver en geschikt van den ambtenaar niet te wenschen overlaten. Als diensttijd komen in aanmerking,de dienstjaren doorgebracht als ambtenaar ter secretarie «ener gemeenteboven den leeftijd van 20 jaren. De verhooging van wedde gaat als regel in,wanneer de indienst treding heeft plaats gehad: a.op den eersten dag der maand,op dien dag; b.in den loop eener maand,op den eersten dag der volgende maand. Op overeenkomstige wijze wordt het tijdstip van ingang der verhooging bedoeld in artikel 2,2e lid bepaald,. Artikel 4. Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden 1 Januari 1940,met ingang van welken datum alle vroeger, vastgestel de regelingen worden geacht te zijn vervallen. GROUW1 April 1940. De Raad voornoemd, De Secretaris, De Voorzitter,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 9