Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDA ARDE RAD S E L. Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 17 Juni 194-0,des voormiddags uur' Grouw, 10 De Burgemeester PUNTEN VAN BEHANDELING I, Notulen, II, Mededeelingen. III, Verzoek van A,Stoker te Warga om ontslag als armvoogd, IV. Benoeming van een armvoogd te Warga. V. Verzoek van IJ.Alkema te Grouw om vergoeding ingevolgd art.13 der 1.0,wet 1920. VI. Voorstel inzake de Kermissen. VII. Circulaire inzake extra-steunregeling werkloozen. (B-steun) VIII. Verzoek van H.Zetzema te Grouw om aankoop van water. IX. Voorstel tot aankoop van een gedeelte water van het Pikmeer. X, Voorstel tot aankoop en amoveering van een onbewoon- baarverklaarde woning. XI. Voorstel tot aankoop van grond voor verbetering van de speelplaats der o.l.school te Warga. XII. Wijziging van het ambtenarenreglement. XIII. Wijziging van de algemeene politieverordening. XIV, Wijziging van de verordening op de heffing eener vermakeli jkheidsbelasting. XV, Wijziging der begrooting dienst 1939 en 1940. XVI. Voorstel tot inbreng der gronden in het Grondbedrijf. Juni 1940, van Idaarderadeel, WêIÊÊÊÊÊSÊÊ^- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊêêêéÈê^

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 1