Aan Heeren leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Punt IV. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer A.Stoker worden door armvoogdeh te Warga ter be noeming van een armvoogd aanbevolen: 1 .G.K.Hiemstra te Warga 2.G.P.Huitema Wij kunnen ons met deze aanbeveling vereenigen. V. Door IJ.Alkema,zeilmakersknecht te Grouw wordt voor het vervoer per spoor van zijn zoontje Pieter naar de bijzondere lagere school te Akkrum,ingevolge art.13 der L.O.wet 1920, vergoeding der daaraan verbonden kosten ad 30.- per jaar gevraagd. Waar de gevraagde vergoeding gelijk is aan de kosten eener schoolspoorkaart 3e klasse Grouw—Akkrum,stellen wij U voor overeenkomstig het verzoek te beslissen. VI. De groote ramp van den oorlog welke ook ons land en volk heeft getroffen,tengevolge waarvan vele gezinnen in diepen rouw en verslagenheid zijn gedompeld,moet naar onze meening voor het Nederlandsche volk een reden zijn om uit piëteit tegenover de zwaar beproefden,zich in het openbaar in zijn uiting van vreugde en vermaak de grootst mogelijke beperkin gen op te leggen. Zijn wij van oordeel,dat alleen reeds op dezen grond het houden van de Oostergoo-dagen en de Kermissen dit jaar achter wege dient te blijven,voor de handhaving der openbare orde achten wij dit evenzeer gewenscht. Het is op grond van vorenstaandedat wij U voorstellen te be sluitendat de Oostergoo-dagen en de Kermissen in deze ge meente dit jaar niet mogen worden gehouden. w VII. Evenals vorige jaren,is door den Minister van Sociale Za ken wederom eene regeling vastgesteld krachtens welke ook voor 1940 extra-hulp in den vorm van kleeding,dekking en schoeisel zal kunnen worden verstrekt aan ondersteunde- en tewerkgestelde arbeiders tot een bedrag van 7.90(vorig jaar 5.78) per werkloozeberekend naar het gemiddeld aantal werk- loozen over de eerste tien maanden van 1939-Van dit bedrag komt 2.- ten laste der gemeente en 5:90 ten laste van het Rijk. Waar het gemiddeld aantal werkloozen over bedoeld tijdvak 52(vorig jaar 90) bedroeg,zullen de totale kosten dezer extra-steunuitkeerinë bedragen: 52 x 7.90 410,80 waarin het Rijk bijdraagt 52.x 5.90 306.80 zoodat ten laste der gemeente blijfti 04.- Wij stellen U voor tot deze extra-hulpverleening,waarvoor op de begrooting 1940 reeds toereikende bedragen zijn uitge trokken, te besluiten. VIII. Door H.Zetzema te Grouw wordt verzocht hem in koop te wil len afstaan,het thans aan hem in erfpacht behoorend gedeelte van het vaarwater "de Grou"waarboven een schiphuis is gebouwd. Waar in het algemeen geen verkoop van water,doch uitgifte in erfpacht door do gemeente plaats vindt,omdat meestal niet vooruit kan worden bepaald,of het in koop gevraagde water in de toekomst voor de gemeente al dan niet van belang zal kunnen zijn en de ervaring leert,dat eventueele terugkoop door de gemeente niet pf veelal slechts onder zeer bezwarende voorwaar den

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 3