s den mogelijk is,meenen wij,dat van de algemeene welke door de totstandgekomen verordening opde ^^g van precariorechten zijn aangegeven,niet dan in bijz vallen moet worden afgeweken. Aangezien adressants verzoek niet een zoodanig bijzn geval betreft,meenen wij U te moeten advisseren,hct verzoek af te wijzen. Punt IX. Zoowel ter uitvoering van het uitbreidingsplan van het dorp Grouw.waarin o.a, is opgenomen de demping van |pt vaarwater *de Grondaan" en de doortrekking van den Meersweg naar de ten Zuiden gelegen complexen bouwterreinen der ge meente,als in verband met de aangrenzendegemeenteeigendom- men(terrein reinigingsdienst en vuilstortingsplaatl) is het gewenscht.dat door de gemeente wordt aangekocht het gedeelde water van het Pilsneer uitmakende de monding van de Grondaan, Het aan te koopen gedeelte water heeft eene oppervlakte van pl.m. 800 M2 en kan worden aangekocht tegen een koopprijs van 15.- onder voorwaardedat de gemeente dit water niet mag bezigen als jachthaven,het bouwen van schiphuizen,enz en zorg moet dragen,dat geen vuilnis in het Pikmeer komt. Wij stellen U voor,tot aankoop op genoemde voorwaarden te besluiten. X. Door de Woningbouwvereeniging"Idaarderadeel" wordt de gemeente in koop aangeboden tegen den koopprijs van 30-", de onbewoonbaarverklaarde woning,kadatraal bekend gemeente Grouw, sectie A.no» 793,groot 34 cA,laatstelijk be woond door Tj.Bijlsma. Wij stellen U voor tot aankoop en afbraak te besluiten. XI. In de verkoopvoorwaarden van de voormalige onderwijzers woning te Warga werd bepaald,dat de strook grond aan de westzijde slechts tot een breedte van 2.80 M. uitden zij muur gemeten over de geheele diepte van het terrein in den verkoop zou zijn begrepen. Deze bepaling had ten doel,de overblijvende strook ter breedte van pl.m, 5 M. te voegen bij de speelplaats der o.l. school.Op deze laatstbedoelde strook rust een grondrente van 10.21 per jaar,zoodat het,ter voorkoming dat de gemeente gedeeltelijk eigenares van de vergrcote speelplaats en ge deeltelijk renteplichtig is,gewenscht is,deze overgebleven strook grond ter oppervlakte van pl.m* 180 M2 aan te koopen. Kerkvoogden der Ned. .He rv. Gemeente te Warga zijn tot ver koop bereid tegen een koopsom berekend naar penning 20, 204i20) en onder voorwaardedat van gemeentewege eene af scheiding ten genoege van de verkoopers wordt aangebracht. Waar de koopvoorwaarden door ons aannemelijk worden geaoht, stellen wij U voor tot aankoop van bovenbedoelden grond te besluiten. XII. De in Uwe vergadering van 19 Februari jl. in het Ambtena renreglement aangebrachte wijziging beoogende,de in militairen dienst zijnde ambtenaren in het genot van kostwinnersvergoe ding te stellen,is krachteloos gemaakt door een door den Minister van Defensie in de Mobilisatie-vergoedings-beschik- king aangebrachte wijziging waarbij practisch alle overheids ambtenaren van het genot der kostwinnersvergoeding zijn uit gesloten* Voorts is in het Rijksambtenarenreglement eene wijziging aangebracht waardoor aan ongehuwden - voor zoover zij niet eenig-kostwinner zijn - tijdens hun verblijf in werkelijken dienst niet de volle bezoldiging,doch 75 dier bezoldiging wordt uitgekeerdVerdocht wordt het Ambtenarenreglement der gemeente daarmede in overeenstemming te brengen.De organisa ties kunnen zich hiermede vereonigen,doch bepleiten opneming van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5