De hun gelaten keus tusschen het laten afstempelen der lidmaatschapskaartenwaarvan 20 belasting wordt geheven) of de betaling van 20 der ontreekaarten voor eiken wed strijd, blijkt geen voldoende compensatie te geven om aan de gerezen bezwaren tegemoet te komen. De reeds gedurende enkele jaren hierover gevoerde bespre»- kingen hebben er tenslotte toe geleid,dat wij U thans voor stellen te trachten aan de voornaamste bewwaren tegemoet te komen,door tusschen het bestaande vierde en vijfde lid van artikel 3 navolgende alinea in te voegen: In afwijking van het in het voorgaand lid behaalde be draagt de belasting voor ijswedstrijden ten aanzien var leden der organiseerende vereeniging 20 van het bedrag,dat van de leden als contributie geheven wordt.Worden in eonig jaar geen of minder dan drie^wedstrijden gehouden,dan wordt de gestortebelasting geheel,respectievelijk voor een evenredig gedeelte,berekend naar het hoogste per wedstrijd geheven entreebedrag,gerestitueerd. ïtint XVI. Ingevolge artikel 1 van de op 1 Januari 1940 in werking ge treden verordening regelende het beheer van het Grondbedrijf moeten de aan de gemeente in eigendom toebehoorcnde onroerende goederen worden aangewezen welke afzonderlijk als grondbe drijf zullen worden beheerd,terwijl krachtens artikel 6 dier verordening.bij het besluit tot inbreng,de raad. tevens het bedrag der schuld moet bepalen,waarmede het bedrijf terzake van de ingebrachte eigendommen zal worden belast. In een bij de raadsstukken gevoegd concept-besluit zijn de kadastrale percêelen opgenomen welke voor inbreng in aanmer king komen,Waarbij,ter verkrijging van een juisten grondslag voor de in te richten administratie,rekening is gehouden mei den op 1 Januari 1940 bestaanden toestandi De in te brengen perceelen zijn de in 1939 van de heeren G.W.van der Meer en HiHalbertsma aangekochteuitgezonderd een voor ambtswoning van den burgemeester bestemd terrein, het Duivelseiland en het vuilstortingsterrein,welke terreinen de gemeente zonder vergoeding aan zich houdt Tegenover deze niet-ingebrachte terreinen staat de inbreng - eveneens zonder vergoeding- van het aan den Stationsweg tusschen de woningen van de heeren J.J.Tanja en J.van der Yelde gelegen bouwterrein, dat der oude faecaliënbergplaats en het z.g. Tuintje. Het bedrag der schuld waarmede het grondbedtjf terzake van de in te brengen eigendommen zal worden belast,is door ons berekend op 52450.-,zijnde dit naar boven afgerond het be drag der werkelijke kosten. Eene nadere specificatie dezer berekening is eveneens bij de raadsstukken gevoegd. Wij stellen voor,de aanwijzing der in te brongen gronden en de bepaling der schuld te doen plaats hebben overeenkomstig het U aangeboden coneept-besluit GROUW1 0 Juni 1940. Burgemeester en Wethouders van IDAAKDERADEEL gemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 9