vL|e:Lt^°s^f s??ordïïionL^arlidkS TCrSOhUldiga tC rcenrpefS in ^er'D°COmbcr'Januari en *obruari en van ter en IL+brw? 5 overige maanden,alsmede een door Burgemc^s- 4l- 1 .50 voor ten hoogste 5 lampen 2.50 10 :f 3.75 15 5.- 30 8.75 50 f! 15.- :i 1 oo 25- 'i 200 30.- 300 V00£ elke 100 .Lampen of gedeelte daarvan 5:- meer. goSdiïïmcpfhi-ï 7 hierbij gerekend voor 15 lampen.Deze ver- 6 VOO? 3&S&* LTS?? l0orSaanT^poMt0so?n3S: toning^aS donninl?aUate^! k°St°n horkeurin8 ziÓ" voor re- Artikel 11, Bij ontdekking van gebreken in de huisleiding is de verbrui- nis 5ï2J2ït0£e£t G?IJ!oeaiS3t0 te voorzlon en daa™n ken- Artikel 12. sono5npJG^f/e technische leiding van het G.E.B.belaste per- 1? ambtenaren van dat bedrijf moet door den ver- bruiker te allen tijde toegang tot do huisgeleidingen worden wordeS tojgoïaton? Wat t0t h0t 0nder2ü0k daarvan noodig is, Artikel 13. do» °f Artikel 14. de gemeente ?r>™?Van &tn Pyereenkomst tot stroomlevering mot a.yoor particuliere vorlinhtinr maanrinn^rS^ariw~' stroomprljs van 8 cent per kWh in de Javoïgcnd Se£: topalen TO*»cètberekend overoeSstig klpf^SJ"°atf huifkamer(15 t/m 20 M2) 7 kleine huiskamer(boneden 15 M2) tr n 'r ^eu^on of badkamer kamer-keuken voor eon ^etoiskamorfbovon^O M2) 10._ 3.- fa?f»^esti^le, kelder of w.C. S'50 S'KiSp"110™ garagebergplaats4"~ werkplaats of bedrijfsgarage:1e lamp l'~ winVo/SSi lampen, por lamp wmkel of kapperssalon: 1 e lamp V~ ft ïf i volgende lampen, pc;r ln.mr> 3#- 24^2VSpSSwe°r dan 9 M2y°°r elk9 volle 2 [f met een minimum van 1 - - vleeschsniJraachinüs^koffifmnT02150 ol9°trisoho dergeii jko toestoiion^per toostci" ila'*'oron en Srt ocVgroMp^SVeo™ toe- v UU VUIi c\j rJic. iCcHHO Y*«»Troi 1 Trn v» ou.j.xtJjL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 11