d ton°hoSgsten6SaWat?rht P°r lantaarn mot gloeilamp van 1 5 20 74 tot 21 uur 64 21 6-4 21 toepassing voor woning en zaak,van het sub 2o vermelde dubbe]- tarief; voor een radiostation,3/8 van het geïnstalleerd vermogen,met een grondprijs van 16 cent per Watt; eene zeilmakerij -niet vallende onder g,2o van dit arti kel - x van het geïnstalleerd vermogen,met een grondprijs van 16 cent per Watt een kapperszaak,verplichte toepassing voor woning en zaak van het sub 2o vermelde dubbeltarief eene boerderij,50 cent per melkkoe. Voor de berekening van het vastrecht der boerderijen wordt, voor zoover mogelijk,aangenomen het aantal koeien waarvan blij kens het jaarverslag over het laatstvorloopen boekjaar de melk aan de zuivelfabriek of andere inrichting is geleverd.In alle andere gevallen wordt het aantal door Burgemeester en Wethouders bepaald. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders, in afwijking van voormeld tarief,het vastrecht op een lager of hooger bedrag vaststellen. 2o.bij dubbeltarie feen stroomprijs van 10 cent per kWh in de winteravonduren en van 4 cent por kWh in de overige uren,alsmede een vastrecht als sub a,1o bedoeld en een meterhuur van: 0.25 per maand voor een 1 phasenmeter max.10 Ampère, 0.40 3 io 0.50 11 "3 f' 15 0.60 3 zo Als winteravonduren gelden: in de maand October de uren van 1 November" 1 December" 1 Januari 1 Februari" 1 Maart ej b.voor electrisch koken: een stroomprijs van 34 cent por kWh buiten- en van 10 cent per kWh in de winteravonduren bij een gogaranderd laagtariefverbruik van 800 kWh of meer por jaar,benevens een meterhuur van 0,60 per maand. Door Burgemeester en Wethouders kunnen,bij een verhoogde garantie en/of een verhoogd vastrecht,lagere stroompriizen wed den vastgesteld. c.voor heetwatervoorziening: 10.het nachtstroomtariofgedurende de nachturen,te rekenen vanaf 21 uur "fcert d uur,oen stroomprijs van 2 cent per kWh,benevens een huur van 1 per maand voor een meter(1 x 1 0 Amp.en oen schakolklok; 2o.het 2 centstariefbuiten de in artikel 14, sub 2o genoemde winteravonduren een stroomprijs van 2 cent per kWh,benevens tot een aansluitwaarde van 2200 Watt eene maandelijkscho vergoeding van 0.50 voor een metorO x 10 Amp.) on eon relais; VL?r,cat?chisatielokalen on soortgelijke gebouwen of in- richtingen, 30 cent per kvvn mot een gegarandeerd minimum-verbruik van 10.- por jaar; V°°*°P°nbare gemeente ge bouwen, oen stroomprijs van 4 cent por xwnj f. voor straatver1ichtingeen stroomprijs van 4 cent per kWh g.voor kleinkrachtverbruik een stroomprijs van 6 cent per kWh buiten de in artikel 1 4 sub 2o vermelde winteravonduren en van 30 cent por kWh in de aange haalde uren,benevens een vastrecht van ƒ8.- per p.k en per jaar en een meterhuur als in artikel 14,sub a,2o vermeld. Voor ft »l it li r* a :i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 13